Inköp, 6 hp

Purchasing, 6 credits

TETS23

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Oskarsson

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 9 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 9 (HT 2020) 1 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i design och produktutveckling

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom Industriell ekonomi. Dessutom rekommenderas Grundläggande logistik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • Vara förtrogen med grundläggande begrepp som beskriver och förklarar ett företags inköpsverksamhet.
 • Vara förtrogen med inköpsfunktionens roll i, och strategiska betydelse för, ett företag.
 • Vara förtrogen med hur inköpsfunktionen på olika sätt interagerar med andra funktioner i företaget.
 • Vara förtrogen med olika inköpsstrategier och kunna applicera dessa i en situationsspecifik kontext.
 • Vara förtrogen med de skillnader som råder mellan offentlig upphandling och inköp i privat regi.
 • Vara förtrogen med olika metoder för bedömning och utvärdering av leverantörer
 • Kunna genomföra en leverantörsbedömning på ett strukturerat sätt.
 • Vara förtrogen med grunderna i förhandlingsteknik och -strategier.
 • Kunna genomföra en totalkostnadsanalys av en inköpssituation.

 

Kursinnehåll

Kursen fokuserar inköps strategiska betydelse för företag. Traditionellt och modernt inköpssynsätt förklaras och diskuteras. Inköpsprocessen, från behovsspecifikation till avslutad leverans, löper som en röd tråd genom hela kursen. Särskild vikt läggs vid inköpsstrategier, leverantörsbedömning och leverantörsrelationer. Även specifika områden som förhandling och offentlig upphandling ingår i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, med föreläsare från universitetet och näringslivet. Gruppuppgifter där studenterna tränar på att tillämpa kunskap som presenteras i litteratur och på föreläsningar. Seminarier för presentation och diskussion av gruppuppgifterna.

Examination

UPG1Gruppuppgifter2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyget.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Examinator

Björn Oskarsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Weele, Arjan J. van, (2012) Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik Studentlitteratur
  ISBN: 9789144074276
  Den svenska upplagan är en översättning av den femte engelska upplagan (van Weele, 2010, "Purchasing and Supply Chain Management", Cengage Learning). Senare engelska upplagor kan också användas, och det är då upp till studenten att ta reda på skillnaderna mellan upplagorna.

Artiklar


 • Relevanta artiklar (meddelas på kursens hemsida i samband med kursstart)
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Gruppuppgifter 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyget.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Weele, Arjan J. van, (2012) Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik Studentlitteratur

ISBN: 9789144074276

Den svenska upplagan är en översättning av den femte engelska upplagan (van Weele, 2010, "Purchasing and Supply Chain Management", Cengage Learning). Senare engelska upplagor kan också användas, och det är då upp till studenten att ta reda på skillnaderna mellan upplagorna.

Artiklar

Relevanta artiklar (meddelas på kursens hemsida i samband med kursstart)

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Matematiska modeller används för t.ex. leverantörsbedömning
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Berörs i samband med diskussion om inköp av tekniska produkter, produktutvecklingssamarbete med leverantörer mm.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
UPG1
Beslutstödsmodeller och -metoder appliceras på leverantörsbedömning.
Strategiska teorier och modeller inom Industriell ekonomi-fältet appliceras på inköp.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
TEN1
Aktuell forskning inom inköpsområdet ingår i kurslitteraturen (vetenskapliga artiklar) och presenteras på föreläsningar.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN1
UPG1
Krav på struktur och väl underbyggda analyser i skriftliga redovisningar.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
TEN1
UPG1
Helhetssyn, totalkostnadstänkande, förståelse för såväl köpande som säljande företags perspektiv.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
UPG1
Kritiskt förhållningssätt tränas, och studenterna förväntas visa detta i samband med examinationen.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Inköparens professionella roll diskuteras, inklusive etiska aspekter på t.ex. leverantörsval.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
Ett antal grupparbeten
3.2 Kommunikation
X
UPG1
Rapportskrivning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Belyses på olika sätt som viktiga aspekter i inköpsarbete
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
TEN1
UPG1
Central del i inköpares arbete, t.ex.: ekonomiska kalkyler; analys av leverantörsmarknad; bedömningar av olika handlingsalternativ.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
TEN1
I inköps roll ligger att i samarbete med användare och utvecklare i det egna företaget göra så bra specifikationer som möjligt inför sökning och val av leverantör. I de fall leverantörer ska bidra till produktutvecklingen har inköp en viktig koordinerande roll.
Dessa aspekter diskuteras återkommande i kursen och examineras också.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
TEN1
I inköps roll ligger att i samarbete med användare och utvecklare i det egna företaget göra så bra specifikationer som möjligt inför sökning och val av leverantör. I de fall leverantörer ska bidra till produktutvecklingen har inköp en viktig koordinerande roll.
Dessa aspekter diskuteras återkommande i kursen och examineras också.
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
X
TEN1
I inköps roll ligger att i samarbete med användare och utvecklare i det egna företaget göra så bra specifikationer som möjligt inför sökning och val av leverantör. I de fall leverantörer ska bidra till produktutvecklingen har inköp en viktig koordinerande roll.
Dessa aspekter diskuteras återkommande i kursen och examineras också.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.