Logistikstrategier, 6 hp

Logistics Strategies, 6 credits

TETS31

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Sandberg

Studierektor eller motsvarande

Mårten Fristedt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 9 (HT 2019) 2 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande logistik, Supply Chain Logistics. Dessutom rekommenderas Logistikanalys samt Affärsstrategier.

Lärandemål

Kursens syfte är att, med stöd i olika teoriområden, skapa förståelse för logistikstrategiska beslut och deras konsekvenser. Efter genomgången kurs skall studenten

 • Vara förtrogen med grunderna för några viktiga teoretiska områden lämpliga för att förstå och förklara strategiska logistikbeslut.
 • Vara förtrogen med grundläggande begrepp som beskriver och förklarar ett företags logistikstrategier.
 • Vara förtrogen med logistikens strategiska betydelse för ett företag.
 • Kunna tillämpa de teoretiska områdena i analys av aktuell logistikutveckling.
 • Kunna genomföra en analys av ett företags strategiska beslutssituation med avseende på logistiken.

  Kursinnehåll

  Kursens två huvudfrågor är logistikstrategiska beslut respektive företagsstrategiska beslut och deras logistikkonsekvenser. Kursen tar sin utgångspunkt i teoriområden, som är centrala för logistikstrategier. Exempel på teoriområden som berörs i kursen är transaktionskostnadsteori, resursbaserad teori och dynamiska förmågor. Teorierna används som redskap för att skapa förståelse för, och förklara den logistikstrategiska utvecklingen. Exempelvis berörs outsourcing, supply chain management, globalisering och hållbar utveckling med betoning på dess logistikaspekter.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Föreläsningar, uppgifter som utförs individuellt eller i grupper, där studenterna tränar på att tillämpa kunskap som presenteras i litteratur och på föreläsningar, och seminarier för presentation och diskussion av uppgifterna.

  Examination

  MUN1Muntlig examen0 hpU, G
  UPG2Inlämningsuppgift6 hpU, 3, 4, 5

  UPG2 kan högst ge betyg 3. För att kunna få betyg 4 eller 5 krävs att även MUN1 genomförs på ett fullgott sätt. För närmare beskrivning, se kursinformation på kursens hemsida.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Om undervisningsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Studierektor eller motsvarande

  Mårten Fristedt

  Examinator

  Erik Sandberg

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 30 h
  Rekommenderad självstudietid: 130 h

  Kurslitteratur

  Artiklar


  • Huvudsaklig litteratur utgörs av en artikelsamling, vilket meddelas på kursens hemsida i samband med kursstart.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUN1 Muntlig examen 0 hp U, G
UPG2 Inlämningsuppgift 6 hp U, 3, 4, 5

UPG2 kan högst ge betyg 3. För att kunna få betyg 4 eller 5 krävs att även MUN1 genomförs på ett fullgott sätt. För närmare beskrivning, se kursinformation på kursens hemsida.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Artiklar

Huvudsaklig litteratur utgörs av en artikelsamling, vilket meddelas på kursens hemsida i samband med kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Grundläggande och delvis avancerade kunskaper inom management / logistik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
MUN1
UPG2
Fördjupning i teorier inom logistik och strategi
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG2
Ställa teorier emot varandra, tillämpa på verkliga fall
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Kursnen innehåll relateras löpande till forskningsprojekt
2.3 Systemtänkande
X
UPG2
Tillämpas i uppgifter
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG2
Uppgifter innehåller egna reflektioner
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG2
Förmågan att tillämpa en situationsansats
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Uppgifterna genomförs i grupper om c:a 4 studenter
3.2 Kommunikation
X
Skriftliga rapporter och deltagande i seminarier
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
(I princip all litteratur är på engelska, dock produceras, diskuteras bara på svenska)
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG2
Inslag av hållbar utveckling ffa ekologiska aspekter, ingår i litteratur och uppgifter
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
MUN1
UPG2
Logistikens betygelse för företagets strategi ä centralt i hela kursen
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2
Ingår i litteratur och i uppgift
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG2
Ingår i litteratur och i uppgift
4.5 Att realisera produkter och system
X
Berörs under föreläsningarna
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Berörs under föreläsningarna
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Ämnesforskningens samhälleliga aspekter berörs under föreläsningarna
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
Ämnesforskningens ekonomiska aspekter berörs under föreläsningarna
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Berörs under föreläsningarna
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Berörs under föreläsningarna
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2
Delar av uppgifterna har denna karaktär

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.