Ingenjörsprojekt, 6 hp

Engineering Project, 6 credits

TFYA46

Huvudområde

Bioteknik Kemiteknik Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elke Schweda

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 35 h
Rekommenderad självstudietid: 125 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 2 (VT 2017) 1, 2 3, 1 Svenska Linköping, Valla O
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 2 (VT 2017) 1, 2 3, 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Bioteknik, Kemiteknik, Teknisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ske på ett entusiasmerande sätt samt ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom ska studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen ska också ge träning i muntlig och skriftlig redovisning. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

 • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell.
 • planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner.
 • söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper
 • aktivt medverka i en fungerande projektgrupp.
 • administrera och dokumentera projektarbetet.
 • Presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftlig rapport.

 

Kursinnehåll

Föreläsningar relaterade till projektarbetet innehåller information om CDIO, kursens idé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Föreläsningar med föreläsare från industrin ger insikt i ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningar inkluderas lektioner om muntlig och skriftlig redovisning. Projektarbete som ska ge ett perspektiv på ingenjörsvetenskap samt ha ett socialt och kommunikativt värde. Projekten utförs i grupper om 5-9 personer. Projekten beskrivs i kursrummet på LISAM samt presenteras muntligt av projektets beställare. Projektgruppen arbetar mot en kund/beställare och har en handledare som resursperson. Arbetsinsatsen skall dokumenteras. Handledningstiden kommer att vara specificerad till ett visst antal timmar. Dessutom kan projektgrupperna i viss omfattning få vidare undervisning och hjälp med informationssökning under arbetets gång. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt. Rapporten granskas ur både saklig och språklig synvinkel. Projektarbetet presenteras även under en projektkonferens där studenterna redovisar och demonstrerar resultaten för varandra.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar samt ett projektarbete. Kursens avslutas med projektkonferens och efterstudie.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

PRA1Projekt4.5 hpU, G
UPG1Delt på förel.serie, övningar samt projektkonferens1.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
För godkänt på UPG1 krävs minst 75% närvaro på föreläsningarna och närvaro på projektkonferensen.
UPG1 vidgar studenternas insyn i ingenjörsmässigt arbete samt informationssökning, muntlig presentation och projektmodeller.
PRA1 testar studentens förmåga att följa en projektmodell, arbeta i grupp, informationssökning, dokumentation samt skriftlig och muntlig presentation

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Kursen knyter an till ett stort antal kurser i senare år på programmen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Examinator

Elke Schweda

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 35 h
Rekommenderad självstudietid: 125 h

Kurslitteratur

Projektmodellen LIPS (T. Svensson, C. Krysander) ISBN 9789144075259 (svensk) 9789144075266 (engelsk)
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 4.5 hp U, G
UPG1 Delt på förel.serie, övningar samt projektkonferens 1.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
För godkänt på UPG1 krävs minst 75% närvaro på föreläsningarna och närvaro på projektkonferensen.
UPG1 vidgar studenternas insyn i ingenjörsmässigt arbete samt informationssökning, muntlig presentation och projektmodeller.
PRA1 testar studentens förmåga att följa en projektmodell, arbeta i grupp, informationssökning, dokumentation samt skriftlig och muntlig presentation

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Projektmodellen LIPS (T. Svensson, C. Krysander) ISBN 9789144075259 (svensk) 9789144075266 (engelsk)
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
kemi, teknik, biologi
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
Projektplan skrivs från kravspec: enligt CDIO-Model
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X

              
3.2 Kommunikation
X
X
skriftigt projektrapport + muntligt presentation
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
2 handledare med bara engelska, läsa litteratur
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
jobba mot kravspecifikation av beställare, karriär exempl
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
planera och utveckla
4.4 Att konstruera produkter och system
X
delvis
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
utvärdering
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
tid
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
tidplan och planrapport
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
några projekt har nära forskningsanknytning
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Slutrapport och slutleverans (skriftigt och muntlig), konferens

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.