Ingenjörsprojekt, 6 hp

Engineering Project, 6 credits

TFYY51

Huvudområde

Elektroteknik Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Urban Forsberg

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 108 h
Rekommenderad självstudietid: 52 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 1 (HT 2019) 1, 2 4, 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Elektroteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen ska introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Genom projektet ska studenten få inblick i ett relevant kunskapsområde.
Efter kursen ska studenten kunna:

 • exemplifiera ingenjörens yrkessroll i samhället
 • översiktligt förklara utvecklingen av teknik och redskap som bidragit till en varaktig utveckling inom olika typer av teknologi
 • åskådliggöra arbetsformen som företag har för att utveckla sin verksamhet för ett effektivare tillvaratagande av resurser
 • kunna redovisa ett projekt skriftligt och muntligt.
 • utföra ett projektarbete enligt en projektmodell
 • planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner
 • söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper
 • aktivt medverka i en fungerande projektgrupp

 

Kursinnehåll

Föreläsningar relaterade till projektarbetet: information om CDIO-initiativet, kursidé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Muntlig och skriftlig kommunikation. Föreläsningar relaterade till ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder: Ingenjörshistoria, ingenjörens roll i samhället, karriärexempel med inbjudna alumner.

Projektarbetet: Tekniskt innehåll beroende på typ av projekt. Arbete enligt projektmodellen LIPS. Skrivande av projektplan, tidplan och mötesprotokoll. Informationssökning. Dokumentation av projektresultat. Muntlig och skriftlig presentation av projektresultat. Efterstudie.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar samt ett projektarbete. Föreläsningarna har två huvudsyften. Dels att ge kunskaper relaterade till projektarbete (projektmodell, gruppdynamik, och informationssökning) dels att ge studenterna en inblick i deras kommande yrkesroll bl a genom inbjudna gästföreläsare. Till föreläsningen om informationssökning ingår ett övningstillfälle i biblioteket. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt. Dokumentationen granskas ur både saklig och språklig synvinkel. Kursen avslutas med en projektkonferens där projektgrupperna redovisar sina projekt för övriga projektgrupper.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG2Projektarbete4.5 hpU, G
UPG1Seminarieserie1.5 hpU, G
För godkänt betyg på UPG1 krävs minst 75% närvaro på föreläsningar samt närvaro på projektkonferensen.
UPG1 vidgar studenternas insyn i ingenjörsmässigt arbete samt informationssökning, muntlig presentation och projektmodeller.
UPG2 testar studentens förmåga att följa en projektmodell och arbeta i grupp, informationssökning, dokumentation samt skriftlig och muntlig presentation.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Examinator

Urban Forsberg

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ifm.liu.se/undergrad/fysikgtu/coursepage.html?selection=all&sort=kk

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 108 h
Rekommenderad självstudietid: 52 h

Kurslitteratur

Böcker

 • T. Svensson, C. Krysander, Projektmodellen LIPS ver 1.2
  Bokakademin

Övrigt

 • Kursdirektiv

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Projektarbete 4.5 hp U, G
UPG1 Seminarieserie 1.5 hp U, G
För godkänt betyg på UPG1 krävs minst 75% närvaro på föreläsningar samt närvaro på projektkonferensen.
UPG1 vidgar studenternas insyn i ingenjörsmässigt arbete samt informationssökning, muntlig presentation och projektmodeller.
UPG2 testar studentens förmåga att följa en projektmodell och arbeta i grupp, informationssökning, dokumentation samt skriftlig och muntlig presentation.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

T. Svensson, C. Krysander, Projektmodellen LIPS ver 1.2

Bokakademin

Övrigt

Kursdirektiv

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
UPG2
Experimentell problemlösning, rapport
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Experiment i labmiljö
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG1
UPG2
5-grupp, 6-grupp, rapport
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1
UPG2
Muntlig presentation, skriftlig rapport
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Viss litteratur på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG1
Gästföreläsningar exemplifierar ingenjörens yrkesroll i samhället
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG2
Jobba mot beställare, kravspecifikation
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2
Starta och driva projekt
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG2
'Projektarbete enligt given modell
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG2
Projektarbete enligt given modell
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
Ekonomiska villkor för utveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Bedrivs i viss del i forskningsmiljö
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Vissa projekt har nära forskningsanknytning
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG1
UPG2
Skriftlig rapport

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.