Mångfald och genus inom applikationsutveckling, 4 hp

Diversity and Gender in Application Development, 4 credits

TGTU82

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 81 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 3 (HT 2019) 1, 2 1, 1 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Rekommenderade förkunskaper

Ett års studier på civilingenjörsutbildning eller motsvarande samt viss kunskap om programmering och systemutveckling. För att kunna genomföra examinationen i kursen måste studenterna antingen gå kursen Design och utveckling av interaktiva system parallellt, eller ha tidigare eller pågående erfarenhet från design av gränssnitt för mjukvara liknande den i Design och utveckling av interaktiva system samt erfarenhet från grupparbeten/projekt i större grupper än 2 studenter (t ex basgruppsarbete, projektarbeten eller liknande).

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva, förklara och kritiskt analysera genusrelationer med koppling till teknisk design och utveckling (moment 1).
 • Skriftligt utreda, analysera och problematisera könspolitiska frågeställningar som uppstår i virtuella sammanhang (moment 2).
 • Beskriva och muntligt diskutera över samspelet mellan genus, ras, klass och tekniska utbildningar och arbetsplatser ur ett historiskt perspektiv (moment 3).
 • Tillämpa en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv samt knyta dessa insikter till frågor rörande yrkeslivet (moment 3).

 

Kursinnehåll

Kursen ska ge 2:a års IT studenter en förståelse av rollen genus och mångfald har i applikationsutvecklingen samt i utbildningen och på arbetsplatsen. Den har tre moment och varje moment innehåller en till två föreläsningar, ett seminarium samt en till två lektionsövningar. Studenterna kommer att presenteras för följande idéer: att genus och identitet är en livsupplevelse och den påverkar hur och vad vi vet om världen; identitet, inklusive genus, är något som görs, och därmed är flexibelt, icke-binärt, och tid- och platsberoende; IT arbetsplatser har historiska kvarlevor som även påverkar genus; och att den virtuella världen har reella konsekvenser för hur olika människor upplever dem.

De tre kursmomenten är:  

 • Moment 1: genus, mångfald och design
 • Moment 2: Mångfald och genus i en virtuell verklighet
 • Moment 3: Mångfald och genus i samhället

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, lektionsövningar och seminarier fördelade över kursens tre teman, samt skriftliga rapporter. Aktivt deltagande i kursmomenten krävs för godkänt betyg. Individuella skriftliga inlämningar ligger till grund för högre betyg.

Kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas genom kursen Design och utveckling av interaktiva system.

Examination

UPG2Individuella uppgifter3 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgifter i grupp1 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 81 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Meddelas senare.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Individuella uppgifter 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgifter i grupp 1 hp U, G

Övrigt

Meddelas senare.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
UPG2
Exempel hämtas från design av tekniska produkter, i synnerhet IT-system, och studenterna förväntas förstå dessa. Uppgifterna innefattar även analys av tekniska system.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
Beskriva, förklara samt kritiskt reflektera kring begrepp och utmaningar inom genus- och mångfaldsfrågor kopplade till yrket som IT-ingenjör och applikationsutveckling.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
UPG1
UPG2
Mångfald-, genus- och tillgänglighetsaspekter, som en del av systemtänkande i samhället, undervisas och examineras i kursen.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
UPG2
Individuella förhållningssätt och förmåga att analysera och diskutera mångfald, genus och tillgänglighet undervisas och examineras i kursen.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1
UPG2
Mångfald-, genus- och tillgänglighetsaspekter, i relation till utbildningen och den framtida professionen och arbetsplatsen, undervisas och examineras i kursen.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
Grupparbete
3.2 Kommunikation
X
UPG2
Examinationen sker genom aktivt deltagande i diskussioner och seminarier, samt inlämning av individuella skriftliga rapporter.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Viss kurslitteratur på engelska förekommer.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
UPG2
Mångfald-, genus- och tillgänglighetsaspekter, som en del av vårt samhälle, undervisas och examineras i kursen.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Mångfald och genus på arbetsplatser introduceras i kursen.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG1
UPG2
Mångfald-, genus- och tillgänglighetsaspekter sätts i relation till systemdesign och utveckling. Examinationen innefattar analys av dessa aspekter i egen systemutveckling.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Mångfald-, genus- och tillgänglighetsaspekter sätts i relation till användning av system, t ex virtuella verkligheter.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.