Miljöteknik, 6 hp

Environmental Engineering, 6 credits

TKMJ24

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Produktutveckling Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carina Sundberg

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 45 h
Rekommenderad självstudietid: 115 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 3 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla O
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 1 (HT 2021) 2 2 Svenska Linköping, Valla O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriell bioteknik och produktion) 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Protein Science and Technology) 9 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 5 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 5 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla O/V
6MPRO Protein Science, masterprogram (Extern) 3 (HT 2021) 2 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Produktutveckling, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Masterprogram i matematik
 • Masterprogram i Protein Science
 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik
 • Högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik
 • Kandidatprogram i flygtransport och logistik
 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i kemisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Kandidatprogram i samhällets logistik
 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Rekommenderade förkunskaper

Allmäntekniska kunskaper under det första studieåret på Teknisk högskola samt gymnasiets kemi.

Lärandemål

Att utveckla förståelse för miljöproblemens uppkomst, naturvetenskapliga grund och möjliga lösningar. Att utveckla förmågan att kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljöproblem. Att utveckla förmågan att agera förebyggande för att minska miljöpåverkan från samhällets material- och energianvändning. Efter kursen ska studenten, med främst ett naturvetenskapligt och tekniskt systemperspektiv;

 • Kunna beskriva de viktiga miljöproblem som kursen behandlar, vad som orsakar dem, samt deras betydande miljö- och hälsoeffekter,
 • På en övergripande nivå kunna beskriva utvecklingen inom miljöområdet historiskt fram till idag, samt redogöra för hur troliga framtida scenarier avseende befolknings- och övrig samhällsutveckling kan påverka möjligheten att uppnå hållbar utveckling,
 • Kunna tillämpa ovanstående miljökunskaper genom att lösa verklighetsbaserade fallstudier,
 • Speciellt för viktiga tekniska system kunna förklara hur de påverkar miljön, samt genom kritisk granskning, kan anpassas för att reducera miljöpåverkan,
 • Kunna redogöra för centrala delar i ett modernt och framsynt miljöarbete inom företag, myndigheter och organisationer,
 • Kunna sammanställa, presentera och kritiskt granska en produktrapport ur ett livscykelperspektiv

 

Kursinnehåll

Kursens fokus är ingenjörens roll i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Kursen består av två delar som löper i varandra. Den ena delen är föreläsningarna som ska introducera viktiga grundläggande kunskaper om miljöfrågor och miljöteknik. Denna del kommer att beröra hela kursens innehåll som t.ex. miljöproblemens uppkomst och naturvetenskapliga grund och utveckling, hållbar utveckling, miljöfrågors koppling till tekniska system, tekniska, ekonomiska och samhälleliga lösningar på miljöproblem, livscykel- och systemperspektiv, proaktivitet, analys av tekniska system för energi, transporter, byggnader, vatten- och avfallshantering, samt urval av industriell reningsteknik. Detta examineras genom skriftlig tentamen TEN. 
Den andra delen är de uppgifter som ligger i kursen och som genomförs i grupp. Där tillämpas de miljötekniska kunskaperna genom fallstudier/debatt utifrån miljöproblem och genom att skriva en produktrapport ur ett livscykelperspektiv. Grupparbetena innefattar planering, sammanställning, analys och presentation. Produktrapporten kommer att seminariebehandlas. Detta examineras med UPG. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar och uppgifter som löses i grupp. Under kursen kommer grupper om ca 4 personer att tilldelas problembaserade uppgifter, varav den största är att skriva en rapport. Uppgifterna bygger både på självstuderandemoment och på moment som genomförs med handledare och med obligatorisk närvaro. 
Kursen ges flera gånger 2020, Vt1 i Norrköping samt Vt2 resp. Ht2 i Linköping.

Examination

UPG2Godkända projektuppgifter2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Miljömanagement, Industriell ekologi, Biofuels for Transportation, Resurseffektiva produkter och produktion

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Examinator

Carina Sundberg

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 45 h
Rekommenderad självstudietid: 115 h

Kurslitteratur

Böcker

 • J. Ammenberg och O. Hjelm. (Redaktör), (2013) Miljöteknik - för en hållbar utveckling. Studentlitteratur
  ISBN: 978-91-44-09275-1
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Godkända projektuppgifter 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2019-00920, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2017-03931 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Anmälan till tentamen

Fram till 31 januari 2021 gäller enligt tidigare riktlinjer: För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Från 1 februari 2021 gäller nya riktlinjer för anmälan till skriftliga salsskrivningar inklusive digitala tentamina i sal, Dnr LiU-2020-02033 (se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682). 

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

J. Ammenberg och O. Hjelm. (Redaktör), (2013) Miljöteknik - för en hållbar utveckling. Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-09275-1

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
UPG2
U: Beskriva miljöfrågornas mekanismer och effekter.
A: Använda förkunskaper inom kemi och biologi
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
TEN1
UPG2
Redogöra för tekniska system
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN1
UPG2
Kritisk granskning av tekniska system.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG2
skriva fram hållbarhetslösningar
2.3 Systemtänkande
X
TEN1
UPG2
Tekniska system, produkter i livscykelperspektiv.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
Kreaktivt, kritiskt tänkande, vetenskaplig förståelse
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
TEN1
UPG2
Ingenjörsrollen i relation till hållbar utveckling.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2
Projektarbete
3.2 Kommunikation
X
UPG2
Debatt, Projektarbete, Rapportskrivning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
TEN1
UPG2
U: Hållbar utveckling och ingenjörsrollen
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
TEN1
Framsynt miljöarbete, ledningssystem, affärsmässighet.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
Projektarbete
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN1
UPG2
Kritisk granskning av tekniska system.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
TEN1
UPG2
U: Hållbar utveckling och individens roll
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
TEN1
Framsynt miljöarbete, ledningssystem, affärsmässighet.
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Projektarbete
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.