Offensiv kvalitetsutveckling, gk, 6 hp

Quality Management and Engineering, 6 credits

TMQU03

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bonnie Poksinska

Studierektor eller motsvarande

Björn Oskarsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 1 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen samtidigt som TMQU46.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära och statistik

Lärandemål

Kursen avser att möta industrins behov av ingenjörer med kunskap inom kvalitetsområdet. Kursen ska ge en helhetsbild av kvalitetsområdet med särskilt fokus på principer, arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd kurs skall teknologen kunna;

 • samla in, värdera och analysera processinformation för att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och lösa kvalitetsrelaterade problem inom industri och tjänsteproduktion
 • planera och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt rörande statistisk processtyrning, försöksplanering, produktutveckling och processutveckling
 • tillämpa grundläggande principer, arbetssätt och metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling och utifrån ett systemperspektiv identifiera situationer där dessa kan bidra till industriell utveckling genom förbättring av produkter och processer.
 • kritiskt granska och diskutera former för organisering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete och beskriva principer för hur ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete kan bedrivas i industriella organisationer
 • värdera och utveckla policies, mål och styrdokument för kvalitetsarbete samt beskriva uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem

Kursinnehåll

Strategier för Offensiv Kvalitetsutveckling (Total Quality Management), Kundfokus, Försöksplanering, Statistisk processtyrning (SPS), 7 QC-verktyg och 7 Ledningsverktyg, Duglighetsanalys, Processutveckling, Strategiskt förbättringsarbete, Kvalitetsledningssystem med speciellt fokus på ISO 9000-standarden.

Undervisnings- och arbetsformer

För att stödja ett aktivt lärande hos våra studenter organiseras kursen utifrån ett antal projektuppgifter kopplat till ett industriellt exempel. Undervisningen består av föreläsningar, där teoretiska perspektiv presenteras; seminarier för diskussion av case; lektioner där studenterna får träna på att tillämpa centrala metoder; samt regelbunden handledning för att stödja projektarbetet.
Kursen ges två gånger 2016; Vt1 och Ht1 med olika inriktning för olika studentgrupper.

Examination

DAT1Datortentamen2 hpU, 3, 4, 5
UPG3Inlämningsuppgifter4 hpU, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Six Sigma Quality, Lean Production, Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling, Statistisk kvalitetsstyrning

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Björn Oskarsson

Examinator

Bonnie Poksinska

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/q/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DAT1 Datortentamen 2 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Inlämningsuppgifter 4 hp U, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
UPG3
Matematisk statisktik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
UPG3

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
UPG3

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
DAT1
UPG3

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG3

              
2.3 Systemtänkande
X
DAT1
Deming systemstänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
DAT1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG3

              
3.2 Kommunikation
X
X
UPG3

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
HT går kursen på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
DAT1
Vi ser organisationer som system av sammankopplade komponenter
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
DAT1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
DAT1
UPG3

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
DAT1
UPG3

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
DAT1
UPG3

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
DAT1
UPG3

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
DAT1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG3

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG3

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.