VR-teknik, 6 hp

Virtual Reality Techniques, 6 credits

TNM086

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av TNM116.

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2017) 2 2 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medieteknik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Computer Science, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

3D-datorgrafik, linjär algebra, programmering C++, OpenGL

Lärandemål

I och med snabb teknikutveckling har VR åter blivit högaktuellt och VR-teknik blir mer och mer vanlig i både spel och andra tillämpningar. Målet med kursen är att studenterna skall få insikt i vad VR är, hur det används och hur det kan implementeras och utnyttjas. De skall även lära sig analysera behov och utmaningar, och lära sig att tillämpa teorier och principer för att realisera effektiva VR-gränssnitt och -interaktion
För att få godkänt i kursen behöver studenten visa förmåga att

 • redogöra för tekniken som behövs för VR med avseende på
  • mänskliga faktorer
  • displayer, tracking och annan interaktionsutrustning
  • haptisk interaktion
  • ljud och ljudinteraktion
 • skapa interaktiva, immersiva VR-tillämpningar

Kursinnehåll

Kursen täcker ett brett område med olika aspekter associerade med specifikation, design, utveckling och implementation av Virtual Reality-miljöer för många typer av utrustning. Vi kommer att titta på många olika typer av stereodisplayer från desktop till storskaliga VR-teatrar och Cube/CAVE-system, metoder för effektiv implementation av högpresterande datorgrafik, metoder för interaktion i VR och hur ljud och andra sinnen används för att skapa en övertygande och användbar immersiv miljö för en rad olika tillämpningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Mycket av kursens innehåll presenteras genom föreläsningar som kompletteras med vetenskapliga publikationer. Frivilliga ämnessammanfattningar kan lämnas in efter varje föreläsning som hjälp för studenten att skapa sig en överblick över ämnet och verifiera sin förståelse för innehållet. Substantiellt med laboratoriearbete inkluderas också, där teorin omvandlas till praktik. Studenter som läser kursen ges tillgång till VR-laboratoriet och dess utrustning. Laboratoriearbetets kulmen är de sista övningarna där studenten får utveckla riktiga VR-applikationer för avancerad VR-utrustning.

Examination

MUN1Muntlig examination2 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs4 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Övrigt

 • Den främsta källan av kompletterande litteratur är vetenskapliga artiklar.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUN1 Muntlig examination 2 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationskurs 4 hp U, G

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Övrigt

Den främsta källan av kompletterande litteratur är vetenskapliga artiklar.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
T ex linjär algebra, fysik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
MUN1
T ex datorteknik, mekanik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
MUN1
T ex datorgrafik, bildbehandling, reglerteknik
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
LAB1
Löser problem i grupp
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
MUN1

              
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
Överblick (Fö1) -> detaljer (Fö2-8)-> Syntes (Lab5)
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
MUN1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
LAB1
MUN1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1
MUN1
Studenten måste diskutera, motivera och förklara
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
MUN1
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
MUN1
Sociala aspekter av VR
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
MUN1
Speciellt Lab5; utveckla komplett tillämpning av VR
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB1
Speciellt Lab5; utveckla komplett tillämpning av VR
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.