Grundläggande logistikalgoritmer, 6 hp

Basic Logistics Algorithms, 6 credits

TNSL20

Huvudområde

Logistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Valentin Polishchuk

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1 3 Engelska Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1 3 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Logistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande algoritm- och/eller programmeringskoncept.

Lärandemål

Kursen introducerar studenterna till några modeller av grundläggande logistikproblem, samt algoritmer för deras lösning. 
Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Identifiera kritiska uppgifter i projektplanering
 • Tidsplanera maximalt antal icke-motstridiga jobb
 • Optimalt allokera uppgifter till producerande enheter
 • Hitta stabila fördelningar av varor
 • Programera MATLAB rutiner för grundläggande logistiska problem

Kursinnehåll

 • Tilldelnings- och matchningsproblem
 • Flöden i transportnätverk
 • Övertäcknings och packningsproblem
 • Lokaliseringsproblem
 • Skript och funktioner i MATLAB

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna ger den teoretiska bakgrunden, och lektionerna ägnas åt praktiska övningar.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter3 hpU, G
TEN1Skriftlig examination3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Valentin Polishchuk

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, G
TEN1 Skriftlig examination 3 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
UPG1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
TEN1
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN1
UPG1

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.