Bild- och ljudkompression, 6 hp

Image and Audio Compression, 6 credits

TSBK38

Huvudområde

Elektroteknik Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Harald Nautsch

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Datorgrafik och spelprogrammering (Termin 9 Campus Valla)) 8 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2023) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram 2 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6MICS Computer Science, masterprogram (Visualisering och datorgrafik) 2 (VT 2023) 1 4 Svenska/Engelska Norrköping V

Huvudområde

Elektroteknik, Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TSBK02 eller TSBK35.

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medieteknik
 • Masterprogram i datavetenskap
 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära, grundläggande signalbehandling, grundläggande transformteori.

Lärandemål

Kursen ska ge kunskap om metoder för komprimering av data, samt hur dessa metoder tillämpas på ljud-, stillbilds- och videosignaler. Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna

 • Sätta upp stokastiska modeller för källor
 • Analysera stokastiska källmodeller
 • Förstå källkodningsmetoder som huffmankodning och aritmetisk kodning.
 • Förstå kvantisering.
 • Förstå linjär prediktiv kodning.
 • Förstå transformkodning.
 • Förstå delbandskodning.
 • Kunna beräkna prestanda för olika kodningsmetoder, givet stokastiska modeller för källorna.
 • Känna till hur olika kodningsmetoder används för komprimering av stillbilds-, video- och ljuddata.
 • Känna till vilka metoder som används i olika standarder (GIF, PNG, JPEG, MPEG, mp3, AAC, talkodning).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningslektioner och laborationer. Alla föreläsningar är tillgängliga som förinspelade videor.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
LAB1En laborationskurs2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen ges VT1 i Norrköping och VT2 i Linköping. Fyra tentamenstillfällen om året.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

 • Khalid Sayood, Introduction to Data Compression Morgan Kaufmann
  ISBN: 9780128094747
  Finns som ebok via universitetsbibliioteket
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
LAB1 En laborationskurs 2 hp U, G

Böcker

Khalid Sayood, Introduction to Data Compression Morgan Kaufmann

ISBN: 9780128094747

Finns som ebok via universitetsbibliioteket

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Sannolikhetslära, analys, linjär algebra
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Signabehandling, transformteor
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
LAB1
Komprimeringsmetoder för ljud, stillbilder och video.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
TEN1
Visar de senaste standardkodningsmetoderna.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN1
LAB1
Modellering och analys av signalkällor, problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Experimentell metodik
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
Kreativt tänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Laboration i små grupper.
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Skriftliga rapporter i en del av laborationerna.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
TEN1
LAB1
Kursspråk engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB1
Utveckling av kodningsmetoder för ljud och bild.
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB1
Implementering av kodningsmetoder för ljud och bild.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
LAB1
Mindre projektlaborationer
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
LAB1
Mindre projektlaborationer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.