Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp, 30 hp

Higher Education for Students with a Foreign Academic Degree, 30-120 ECTS credits, 30 credits

F7HKU

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ingen examen

Studietakt

Helfart

Inledning

Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning är en utbildning på grundnivå om minst 30 hp med möjlighet till förlängning upp till 120 hp. Utbildningen vänder sig till studerande som är bosatta i Sverige, har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller annan utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) samt har ett annat modersmål än svenska. 

Syfte

Utbildningen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper för att i Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för. (SFS 2018: 1497).

Idén bakom utbildningen är att den studerande ska nyttja tidigare utbildning och erfarenheter i en relativt kort utbildning, med möjlighet till flexibel längd för att möta studenten där den befinner sig utifrån ett individuellt fokus.  

Utbildningen inleds med en gemensam obligatorisk kurs där individuella studieplaner utformas, vilka ligger till grund för hur studenterna väljer att utforma resterande del av utbildningen genom praktik, kompletterande ämnesstudier eller genom en satsning på det svenska språket.  

Innehåll

I kursen Arbetsmarknad och karriär, 15 hp, är huvudfokus att ge de studerande mer kunskaper om den svenska arbetsmarknaden samt att utifrån befintlig kompetens, personliga intressen och arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom yrkesområdet skapa individuella studieplaner för de studerande. De individuella studieplanerna ska spegla de studerandes mål och framtida inriktning i arbetslivet och ligger till grund för hur studenterna väljer att utforma resterande del av utbildningen. De studerande kan bland annat välja att förstärka sitt svenska språk i ett urval av valbara kurser med fokus på språket i olika sammanhang samt att komplettera sina ämnesstudier. 

Praktik inom kompletterande utbildning, 15 hp, är den andra obligatoriska kursen i utbildningen och bygger på kursen Arbetsmarknad och karriär. Kursen består av praktik på en arbetsplats som väljs utifrån den studerandes utbildning och yrkeserfarenhet i syfte att ge studenten en fördjupad inblick i det specifika yrkesområdet. Praktiken inom utbildningen varierar efter behov och de studerande har möjlighet att välja ytterligare förlängd praktik. Var praktiken genomförs avgör de studerande tillsammans med handledare vid utbildningen och ansvar för att hitta praktikplats delas mellan de studerande och handledare. 

Kurserna Arbetsmarknad och karriär samt Praktik inom kompletterande utbildning är obligatoriska för samtliga studenter, medan kurserna i svenska språket, förlängd praktik och de kompletterande ämnesstudierna är valbara. De kompletterande ämnesstudierna väljs utifrån tidigare kompetens och arbetsmarknadens behov. De studerande kan välja kurser från Linköpings universitets kursutbud och då gäller vald kurs särskilda behörighetskrav. 

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Avslutad utländsk högskoleutbildning (behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101) motsvarande minst 2 års heltidsstudier
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

  Examensbenämning på svenska

  Ingen examen

  Examensbenämning på engelska

  No degree

  Särskild information

  Studieavgift

  Att läsa en universitetsutbildning i Sverige är gratis för dig som är medborgare i Sverige eller annat EU/EES-land eller Schweiz. Det finns även andra undantag som gör att du inte behöver betala studieavgifter, exempelvis om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

  Den totala studieavgiften för utbildningen kan variera beroende på den individuella studieplan som upprättas för varje student.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  776G01 Arbetsmarknad och karriär 15 G2F v202434-202443 O
  776G02 Praktik inom kompletterande utbildning 15 G2F v202444-202503 O