Kandidatprogram i Human Resources, 180 hp

Bachelor´s Programme in Human Resources, 180 credits

F7KHR

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Human Resource Management and Development alternativt Pedagogik, Psykologi eller Sociologi

Studietakt

Helfart

Inledning

Kandidatprogrammet i Human Resources (HR-kandidaten) är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå för den som är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, så kallat HR-arbete. Studenten erbjuds en treårig campusförlagd utbildning med programspecifika kurser där utgångspunkten är att personalen är organisationens viktigaste resurs. Tyngdpunkten ligger på beteendevetenskaplig forskning inom områdena human resource management (HRM) och human resource development (HRD), men programmet omfattar även kurser i arbetsrätt, företagsekonomi samt vetenskaplig metod. Denna kombination av ämnen utgör en grund för att studenten forskningsbaserat ska kunna arbeta med personal- och arbetslivsfrågor där det ställs krav på helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt, exempelvis förmågan att analysera problem ur olika perspektiv.

Programmets kurser genomsyras av en tydlig arbetslivsanknytning där forskning och praktik kopplas samman. Redan under första året genomförs ett projektarbete som anknyter till arbetslivet. Under år två erbjuds fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. År tre erbjuds kontakt med en yrkesverksam mentor. Programmets studenter anordnar även konferenser där yrkesverksamma HR-praktiker och chefer bjuds in. Under termin fem finns möjlighet till utlandsstudier eller att läsa programmets kurser som ges på engelska.

Examen uppnås efter att studenten fullgjort programmets kurser om 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen inom huvudområdet human resource management and development (HRM/HRD). Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå inom huvudområdet. Arbetsmarknaden kan omfatta arbete inom privat, offentlig och ideell sektor, som anställd eller konsult, i Sverige och internationellt. Efter avslutade studier arbetar många studenter med personalfrågor som rör individer, arbetsgrupper, organisationer eller arbetslivet i stort, exempelvis att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla personal, men även skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att i arbetsgrupp samarbeta för att identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll

HR-Programmet har sin innehållsliga kärna inom de beteendevetenskapliga delarna av human resource management (HRM) och human resource development (HRD), d.v.s. pedagogik, psykologi och sociologi med inriktning mot arbetslivet, men omfattar även kurser i arbetsrätt, företagsekonomi, samt vetenskaplig metod. Programmet erbjuder även arbetsplatsförlagd utbildning under termin 4 samt möjlighet till utlandsstudier under termin 5. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatuppsats) under termin 6.

Programmet kännetecknas av såväl kunskaps- som färdighetsprogression. Kunskaperna från de beteendevetenskapliga baskursernas under år 1 byggs under år 2 på med fortsättnings-/specialkurser inom huvudområdet samt under år 3 med fördjupningskurser. Färdigheterna som ingår i programmets mål tränas återkommande och kraven på de studerande höjs över tid.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformerna på programmet planeras och genomförs utifrån den pedagogiska idén om ett studentaktivt lärande vars syfte är att stärka studentens förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling av egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Därigenom rustas studenten för ett föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande.

Programmet ställer krav på heltidsstudier och kurserna inom programmet kan använda olika studentaktiva undervisnings- och arbetsformer. Schemalagd undervisning är en viktig del av varje kurs, men självstudier, enskilt eller i grupp, dominerar.

Inom vissa kurser på programmet ingår obligatoriska moment som bygger på processbaserat grupparbete där studenter i arbetsgrupper tillsammans genomför praktiska uppgifter inom givna tidsramar. Detta kräver närvaro och aktivt deltagande av den enskilde studenten och kan inte kompenseras med individuella och teoretiska arbeten. Student som inte deltar aktivt i det processbaserade grupparbetet ges möjlighet att genomföra det nästa gång kursen ges.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att säkerställa att studenten har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig kurser under senare delen av programmet krävs att studenten klarat vissa programkurser/-poäng vilka specificeras nedan.

  Tillträdesregler till termin 4: Minst 75 hp godkända där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), samt Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp) skall ingå.

  Tillträdesregler till termin 5: Minst 105 hp godkända där tröskelkurserna till termin 4 samt HR-arbete: utveckling och modeller (7,5 hp), Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering (7,5 hp), Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet (7,5 hp), Arbete och hälsa (7,5 hp) och Arbetsplatsförlagd utbildning (7,5 hp) skall ingå.

  Tillträdesregler till termin 6: Minst 135 hp godkända där tröskelkurserna till termin 5 samt HRM: Organizing and Managing Organizations (15 hp) och HRD: Learning, Change and Development in Organizations (15 hp) skall ingå.

  Den student som inte är godkänd enligt ovan har inte tillträde till nästkommande termin. Studenten kan återkomma i mån av plats på programmet när hen är godkänd på de kurser och uppnått de poäng som krävs.

  Examenskrav

  Efter genomgånget utbildningsprogram om 180 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie Kandidatexamen med huvudområde i human resource management and development, alternativt pedagogik, psykologi eller sociologi. Det är inriktningen på uppsats/självständigt arbete som avgör huvudområdet för examen.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Human Resource Management and Development alternativt Pedagogik, Psykologi eller Sociologi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science with a major in Education or Psychology
  or
  Degree of Bachelor of Social Science with a major in Sociology or Human Resource Management and Development

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma. Under termin 5 är engelska undervisningsspråk då utbytesstudenter från andra länder kan delta. I de fall det inte förekommer några utbytesstudenter avgör kursansvarig lärare om engelska eller svenska ska användas i undervisningen.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759G57 Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration 7.5* G1N v202334-202423 O
  *Kursen läses över flera terminer
  759G06 Samhälle och arbetsliv, grundnivå 15* G1N v202351-202410 O
  *Kursen läses över flera terminer
  759G10 Individer och grupper i arbetslivet 15 G1N v202411-202420 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759G61 HR-arbete - utveckling och modeller 7.5 G1N v202435-202439 O
  747G49 Arbetsrätt 7.5 G1N v202440-202444 O
  759G58 Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering 7.5 G1N v202445-202449 O
  722G06 Företags- och personalekonomi 7.5 G1N v202450-202503 O

  Termin 4 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759G59 Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet 7.5 G2F v202504-202508 O
  759G39 Arbete och hälsa 7.5 G1X v202509-202513 O
  759G52 Arbetsplatsförlagd utbildning 7.5 G2F v202514-202518 O
  759G64 HR för hållbar utveckling 7.5 G1F v202519-202523 O

  Termin 5 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759G45 HRD: Lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer 15 G2F O
  759G62 Human Resource Management 15 G2F O

  Termin 6 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759G47 Forskningsmetodik 15 G2E O
  759G48 Kandidatuppsats i Psykologi 15 G2E V
  759G49 Kandidatuppsats i Pedagogik 15 G2E V
  759G50 Kandidatuppsats i Human Resource Management/Development (HRM/HRD) 15 G2E V
  759G51 Kandidatuppsats i Sociologi 15 G2E V