Kandidatprogrammet i kulturvetenskap, 180 hp

Bachelor´s Programme in Humanities, 180 credits

F7KKU

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, 180 hp med Filosofi, Historia, Litteraturvetenskap eller Konstvetenskap och visuell kommunikation som huvudområde.

Studietakt

Helfart

Inledning

Kritiskt tänkande, argumentationsanalys, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, informationshantering och kulturell förståelse är kompetenser som idag efterfrågas inom många olika sektorer på arbetsmarknaden. Kandidatprogrammet i Kulturvetenskap är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med något av ämnena praktisk filosofi, historia, konstvetenskap och visuell kommunikation eller litteraturvetenskap som huvudområde. Utbildningen förbereder för kvalificerade arbeten inom informations- och kultursektorn, eller inom annan offentlig eller privat verksamhet.

Programmet syftar till att ge fördjupade insikter inom det humanistiska kunskapsfältet, samtidigt som färdigheter i informationshantering, presentationer och kritiska analyser utvecklas. Den studerande ska uppnå kompetens att arbeta med självständiga bedömningar och analyser av olika kulturella fenomen och uttrycksformer. Utbildningen syftar också till att utveckla kompetensen både vad gäller att arbeta i grupp och att självständigt planera och genomföra större projekt. Programmet ger också möjligheter att förvärva viktiga kunskaper om entreprenörskap och projektledning.

Den studerande ska också uppnå behörighet att antas till studier på avancerad nivå nationellt och internationellt, främst med inriktning mot något av programmets huvudområden eller annan kulturvetenskaplig inriktning.

Mål

Övergripande mål

För utbildningen gäller allmänt de mål som anges i 1 kap. 8 § i högskolelagen, Det innebär att utbildningen ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Studenterna ska också inom det område som utbildningen avser utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Dessutom ska den studerande efter utbildningen kunna självständigt och kritiskt genomföra kulturvetenskapliga analyser och tolkningar; identifiera och analysera problem; identifiera, strukturera och granska relevant information; samt såväl muntligt som skriftligt presentera slutsatser och lösningar. Den studerande ska också efter fullgjord utbildning kunna bidra till kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom det kulturvetenskapliga fältet utifrån kritiska, vetenskapliga och demokratiska grunder.

 


Specifika mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • Redogöra för huvuddragen i framförallt den västerländska kulturens utveckling.
 • Tillämpa argumentationsanalys, samt redogöra för grunderna i vetenskapsteori, moralfilosofi och estetik.
 • Redogöra för och tillämpa grundläggande kulturvetenskaplig metod och teoribildning.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska, metodologiska och ämnesmässiga kunskaper inom något av utbildningens huvudområden

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • FORMULERA OCH BEARBETA RELEVANTA FRÅGOR 
  Den studerande ska kunna sätta sig in i större problemområden och självständigt identifiera och formulera, samt bearbeta och lösa relevanta frågor. Problemställningen ska också kunna sättas in i ett vidare sammanhang
 • TILLÄMPA KULTURVETENSKAPLIGA TEORIER OCH METODER 
  Den studerande ska kunna välja ut relevanta kulturvetenskapliga teorier och metoder, samt tillämpa dessa för att lösa identifierade problemställningar.
 • SÖKA OCH BEDÖMA INFORMATION
  Den studerande ska kunna överblicka större informationsmängder, samt kunna samla in, sortera, bedöma och sammanställa relevant information.
 • TILLGODOGÖRA SIG AVANCERAD FACKLITTERATUR
  Den studerande ska kunna tillgodogöra sig, bedöma och presentera innehållet i avancerade och abstrakta texter, såsom akademisk facklitteratur, även på engelska.
 • GENOMFÖRA KVALIFICERADE ANALYSER AV KULTURELLA OCH SOCIALA FENOMEN
  Den studerande ska kunna utföra textanalyser och argumentationsanalyser, samt kunna analysera kunskapsläget inom ett definierat problemområde. Information ska kunna tolkas och läggas till grund för slutsatser och lösningar på identifierade problemställningar.
 • GENOMFÖRA MUNTLIGA OCH SKRIFTLIGA PRESENTATIONER
  Den studerande ska efter avslutad utbildning kunna både muntligt och skriftligt presentera frågeställningar och redogöra för kunskapslägen, analyser och slutsatser. Vidare ska den studerande kunna sammanfatta och förklara även komplicerade sammanhang på ett tydligt och begripligt sätt.
 • ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT
  Den studerande ska självständigt kunna planera sitt arbete, sätta upp delmål och arbeta mot en deadline. Vidare ska den studerande kunna planera och genomföra större projekt.
 • SAMVERKA MED ANDRA
  Den studerande ska kunna samverka och utföra arbetsuppgifter och åtaganden i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • TILLÄMPA KRITISKT TÄNKANDE
  Den studerande ska kunna tillämpa ett kritiskt, vetenskapligt grundat och reflekterande förhållningssätt. I detta ingår att kunna reflektera över källors tillförlitlighet och användbarheten hos olika typer av information. Det handlar också om att kunna ta ställning till och bedöma andras tolkningar, analyser och argument.
 • BEAKTA OLIKA PERSPEKTIV
  Den studerande ska tillägna sig förmågan att beakta och förhålla sig till olika perspektiv såsom genus- och mångfaldsperspektiv.
 • REFLEKTERA ÖVER KULTURELLA SKILLNADER
  Den studerande ska tillägna sig en förmåga att reflektera över olika kulturella förutsättningar och förhållningssätt, samt deras betydelse för mänsklig samverkan och interaktion.

Innehåll

Programmet omfattar tre års heltidsstudier (180 hp) och är upplagt så att det leder fram till kandidatexamen med något av huvudområden praktisk filosofi, historia, konstvetenskap och visuell kommunikation, eller litteraturvetenskap.


Programmets struktur

Termin 1-3

Kulturvetenskapligt basblock, 90 hp

Termin 4-5

Fördjupningsstudier i huvudområde, 60 hp
(Fortsättningskurs och Fördjupningskurs, inklusive kandidatuppsats)

 

Termin 6

Breddnings- eller tillämpningsstudier, 30 hp
(Ämnesstudier, utlandsstudier eller studier i Kulturens villkor/Entreprenörskap för kulturarbetare/Praktik)

De tre första terminerna i programmet utgörs av ett gemensamt kulturvetenskapligt basblock med studier i huvudområdena. Basblocket behandlar grunderna i den västerländska kulturen genom integrerade epokstudier, samt behandlar filosofins och vetenskapsteorins grunder liksom de ingående ämnenas grundläggande teori och metod. Basblocket ger behörighet till fortsättningskurser inom programmets fyra huvudområden. För programmets studenter gäller platsgaranti på fortsättnings- och fördjupningskurser i samtliga fyra ämnen så länge studierna bedrivs inom ramen för programmets 180 hp och under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda.

Termin 4-5 ägnas åt fördjupningsstudier. Under termin 3 väljer den studerande huvudområde och studierna i detta ämne påbörjas under termin 4. Studierna i det valda huvudområdet omfattar 60 hp utöver basblocket och når upp till fördjupningsnivå (inklusive kandidatuppsats).

Programmets avslutande termin (termin 6) utformas antingen som en breddningstermin eller som en tillämpningstermin.

Breddningsstudierna innebär att den studerande väljer ämneskurser om ytterligare 30 hp. Dessa kurser kan utgöras av fortsättningsstudier inom något av programmets ämnen eller Kulturens villkor, 15 hp. För programmets studenter gäller då (precis som för termin 4-5) platsgaranti, under förutsättning att gällande förkunskapskrav är uppfyllda. För breddningsstudier kan den studerande, efter godkännande av programansvarig, också välja kurser i andra ämnen än programmets huvudämnen. Basblocket och de kulturvetenskapliga fördjupningsstudierna kan då kombineras med exempelvis engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, socialantropologi, sociologi eller svenska språket. För sådana studier gäller de vanliga antagningsreglerna för fristående kurs.

Breddningsstudierna kan också inkludera en termins utlandsstudier. Den studerande erbjuds då möjlighet att söka plats genom universitetets utbytesavtal inom eller utanför Europa.

Tillämpningsstudier innebär att den studerande väljer minst en av kurserna Entreprenörskap för kulturarbetare, 15 hp respektive Grundläggande praktik, 15 hp. För praktik gäller att den studerande själv söker sin praktikplats. Praktiken ska också godkännas av programansvarig. Dessa två kurser kan gärna kombineras till en sammanhållen tillämpningstermin. Grundläggande praktik kan också kombineras med Fördjupad praktik, 15 hp. Praktik respektive entreprenörskap kan också kombineras med andra studier om 15 hp, efter godkännande från programansvarig.

Programmet kännetecknas av progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progression inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna (basblocket) byggs på med fortsättnings- och fördjupningskurser. De förmågor och färdigheter som anges i programmets mål tränas kontinuerligt och med ökande krav på de studerande under utbildningens gång.


Påbyggnadsmöjligheter

Det kulturvetenskapliga basblocket förbereder för fortsättningskurser inom de ovan angivna fyra humanvetenskaperna (historia, praktisk filosofi, konstvetenskap och visuell kommunikation samt litteraturvetenskap). Studenter som genomgått basblocket med minst 62,5 hp godkända, varav ej mindre än 22,5 hp i det ämne de väljer att fördjupa, är behöriga att antas till fortsättningskurs. De är dessutom garanterade plats på fortsättnings- och fördjupningskurser i samtliga fyra ämnen så länge studierna bedrivs inom ramen för programmets 180 hp och under förutsättning att förkunskapskraven uppfylls.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen syftar till att stödja de studerandes ansvarstagande för sina egna studier. Föreläsningar, seminarier, handledning (individuellt eller i grupp), exkursioner, självständig inläsning, bearbetning och reflektion över litteratur, eget kunskapssökande, samt medverkan i studiegrupper utgör de viktigaste arbetsformerna. Närmare upplysningar om specifika arbetsformer ges i kursplan för respektive kurs.
 

Examination

Inom programmets tillämpas varierande examinationsformer i syfte att leva upp till uppställda lärandemål. För de kurser som examineras genom skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts vid examination får inte delta i förnyad prövning för högre betyg. Närmare upplysningar om de examinationsformer som gäller för varje enskild kurs ges i respektive kursplaner.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt
Historia 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)

eller
Historia A,Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A1/1)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till termin 4 krävs minst 62,5 högskolepoäng från basblocket, varav ej mindre än 22,5 högskolepoäng inom det ämne som valts som huvudämne. I övrigt gäller de tröskel- och behörighetsregler som anges i respektive kursplan.

  Examenskrav

  Studerande som uppnått 180 hp genom att läsa basblocket (90 hp) och minst 60 hp påbyggnads- och fördjupningskurser (inklusive kandidatuppsats om 15 hp) i ett av programmets huvudområden samt ytterligare 30 hp i valfria kurser uppfyller kraven för kandidatexamen inom det kulturvetenskapliga kandidatprogrammet.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen. Begäran om examensbevis ska göras via Studentportalen eller på särskild blankett som finns på Examensenheten.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen, 180 hp med Filosofi, Historia, Litteraturvetenskap eller Konstvetenskap och visuell kommunikation som huvudområde.

  Examensbenämning på engelska

  Bachelor of Arts with a major in History/Comparative Literature/History of art and Visual communication or Comparative Literature or Theoretical Philosophy/Practical Philosophy, 180 credits.

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Studerande antas till programmet i dess helhet.


  Tillgodoräknande av utbildningar utom och inom landet

  Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsstyrelsen eller av lärare som fakultetsstyrelsen utser.

  Termin 1 HT 2018

  Termin 2 VT 2019

  Termin 3 HT 2019

  Termin 4 VT 2020

  Termin 6 VT 2021