Master's Programme in Statistics and Machine Learning, 120 hp

Master's Programme in Statistics and Machine Learning, 120 credits

F7MML

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Statistik

Studietakt

Helfart

Inledning

Den snabba IT-utvecklingen har lett till att samhället blivit översvämmat av enorma informationsvolymer som genereras av stora eller komplexa system. Informationsvolymerna kan uppdateras i realtid, lagras i stora databaser eller vara ett resultat av interaktion mellan systemet och lärandemiljön. Detta program på avancerad nivå tillämpar modeller och algoritmer inom statistik och maskininlärning för att möta utmaningarna med att lära sig från informationsvolymer. Statistiska modeller och analyser integreras med maskininlärning, data mining och datahantering för att forma en grundlig bas till ett professionellt arbete med informationsmodellering och dataanalys i allt från små till stora, komplexa, system. Programmet förbereder för en forskningskarriär. Programmet leder till en masterexamen i statistik.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statistik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statistik.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet statistik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, och speciellt möjligheter och begränsningar av statistik, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Lokala mål

För masterexamen skall studenten kunna

 • implementera kraftfulla, moderna, analysmodeller inom statistik och maskininlärning med hjälp av lämpliga programmeringsspråk
 • utvinna, strukturera och modellera informationsvolymer som genereras av stora eller komplexa system med hjälp av avancerade mjukvaror
 • kombinera information från data med olika källor av information apriori för att förbättra den statistiska inferensen, prediktionsförmågan och beslutsfattande
 • upptäcka och statistiskt granska mönster och trender i data
   

Innehåll

Programmet innefattar en dataanalytisk utbildning som skapas genom kurser i statistik och maskininlärning i synergi med kompletterande kurser i datavetenskap. Programmet består av inledande, obligatoriska, kurser inom statistik, maskininlärning och datavetenskap under år 1. Profilerande och kompletterande, valbara, kurser ges under termin 3. För valbara kurser krävs minst fem studenter för att kursen ska ges. Programmet avslutas med en masteruppsats i statistik under termin 4.

Inledande, obligatoriska, kurser innehåller teoretiska och praktiska verktyg som är nödvändiga för att lösa olika problem inom statistik och maskininlärning. Profilkurserna innefattar modeller och metoder inom statistik som ger en djupare probabilistisk förståelse av maskininlärning och dataanalys. Kompletterande kurser har en diverse karaktär som har anknytning till statistik eller maskininlärning och som riktar sig till ett specifikt tillämpningsområde eller en avancerad metoddomän. Under termin 3 ges också möjlighet till en utbytestermin.

Masteruppsatsen i statistik på 30 hp möjliggör för de studerande att tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper för att lösa ett aktuellt praktiskt dataanalytiskt problem eller fördjupa sig i ett forskningsrelaterat projekt.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmets kurser består av föreläsningar, datorlaborationer, seminarier och handledning. 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom något av dessa ämnen: 
  - statistik
  - matematik
  - tillämpad matematik 
  - datavetenskap
  - teknik 
  eller motsvarande examen
 • Godkända kurser i följande ämnen
  - matematisk analys
  - linjär algebra
  - statistik
  - programmering
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kurser inom utbildningsprogrammet, se respektive kursplan för särskilda behörighetskrav.

  Examenskrav

  En student inom programmet kan erhålla ett examensbevis med beteckningen Filosofie masterexamen med huvudområde Statistik givet att studenten har avslutat kurser motsvarande 90 högskolepoäng som inkluderar obligatoriska kurser motsvarande 60 högskolepoäng. Studenten skall ytterligare ha avslutat den obligatoriska masteruppsatskursen som omfattar 30 högskolepoäng. Därutöver ska studenten uppfyll de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Statistik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Statistics

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor Block VOF
  732A60 Akademiska studier på avancerad nivå 3 A1N v202435-202444 4 O
  732A94 Avancerad programmering i R 6 A1N v202436-202444 1 O
  732A83 Statistiska metoder 9 A1N v202436-202449 3 O
  732A99 Maskininlärning 9 A1N v202445-202503 1/4 O
  732A70 Introduktion till Python 3 A1N v202449-202503 4 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor Block VOF
  732A54 Analys av Big data 6 A1N - O
  732A75 Avancerad Data Mining 6 A1F - O
  732A82 Deep Learning 6 A1F - O
  732A89 Datorintensiva statistiska metoder 6 A1N - O
  732A91 Bayesianska metoder 6 A1F - O

  Termin 3 HT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor Block VOF
  732A51 Bioinformatik 6 A1F - V
  732A57 Databasteknik 6 A1F - V
  732A63 Sannolikhetsteori 6 A1F - V
  732A66 Beslutsteori 6 A1F - V
  732A76 Forskningsprojekt 6 A1F - V
  732A80 Tidsserier och sekvensinlärning 6 A1F - V
  732A81 Text Mining 6 A1F - V
  732A88 Multivariata statistiska metoder 6 A1F - V
  732A96 Advanced Machine Learning 6 A1F - V
  732A98 Visualisering 6 A1N - V

  Termin 4 VT 2026

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor Block VOF
  732A64 Masteruppsats i statistik 30 A2E - O