Strategy and International Management, 7.5 hp

Strategy and International Management, 7.5 credits

723G76

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Aliaksei Kazlou

Kursansvarig

Aliaksei Kazlou

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2022) 202214-202218 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna redogöra för och utveckla viktiga managementfrågor inom strategi och internationell ledning, från såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till studenter i den senare delen av sina studier inom företagsekonomi, och som har ett starkt intresse för processer och internationalisering. Kursen börjar med förståelse av processen för globalisering och är strukturerad i två delar: en teoretisk del och en tillämpad del med fallstudier. Den teoretiska delen omfattar flera viktiga managementfrågor: fusioner och förvärv, global verksamhet, global innovation, tvärkulturell management och framväxande marknader. Den praktiska delen täcker omfattande fallstudier som täcker svenska och utländska multinationella företags internationaliseringsutmaningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Därutöver förväntas studenterna utöva självstudier. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och/eller genom inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Case Seminars 3.5 hp U, G, VG
EXA1 Written Examination 4 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

There is no mandatory book for the course. The reading material includes numerous practitioner and scientific articles and case studies.

All cases will be made available on Lisam, and a list of complementary literature as well.

 

Two interesting books are:

Dess, G., Eisner, A., Lumpkin, M., Strategic Management : creating competitive advantages
Lasserre, Philippe, Global strategic management

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.