Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska, 240 hp

Business and Economics Programme - International - French, 240 credits

F7YEF

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Syfte

Utbildningsprogrammet avser att ge utbildning på avancerad nivå inom det ekonomiska området med sikte på yrkesverksamhet med internationell anknytning inom näringsliv eller andra organisationer. Området för programmet kan definieras som ”ekonomi i ett interkulturellt sammanhang”. Programmets verksamhetsidé är att fackspråksstudier och ekonomi i kombination med utlandsstudier bidrar till studentens kunskapsmässiga och personliga utveckling. Studenten förbereds för yrkesverksamhet inom det ekonomiska området där ett internationellt förhållningssätt och förmågan att använda främmande språk i ett professionellt sammanhang efterfrågas. Programmet förbereder också för fortsatta studier i Sverige eller utomlands.

Utbildningens syfte är att:

 • göra studenten anställningsbar inom det ekonomiska området på en mångsidig och föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet,
 • förbereda för studier på högre nivå

Mål

För civilekonomexamen från Internationella civilekonomprogrammet skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet. 

Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet,
 • visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet, och
 • visa kunskap i franska språket relaterat till språkområdets sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden.

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang,
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet, och
 • förmåga att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor från såväl det egna som andra kultur- och språkområden och på det valda främmande språket.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar
 • med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de
 • mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
 • ett internationellt förhållningssätt och visa medvetenhet om relativiteten i egna och nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och värderingar utanför den egna kultursfären

De ytterligare preciserade krav som gäller för civilekonomexamen från det Internationella civilekonomprogrammet framgår av struktur- och innehållsbeskrivningen nedan samt i programmets kursplaner. Aktuella kursplaner finns publicerade på programmets hemsida.

Innehåll

Utbildningen är ett sammanhållet utbildningsprogram omfattande fyra års heltidsstudier som leder till en examen på avancerad nivå – civilekonomexamen. Programmets idé bygger på studiekombinationen ekonomi och franska, det senare relaterat till en kommande yrkesutövning i ett internationellt sammanhang – interkulturell professionell kommunikation.

Programmet bygger på att studenterna gör stegvisa val.

 • Inför årskurs 3 år väljer studenten huvudområde – företagsekonomi eller nationalekonomi.
 • Inför årskurs 3 väljer studenten formerna för sina utlandsstudier.
 • Inför årskurs 4 sker val av inriktning inom valt huvudområde.

De fyra första terminerna i programmet är gemensamma med civilekonomprogrammen med språkinriktningarna spanska, tyska och engelska för alla studerande med undantag av fackspråkkurserna. Utbildningen inleds med en kurs som integrerar ekonomi och franska för att på så sätt introducera studenten till programmets kärna. Den följs under de första två åren av kurser inom områdena företagsekonomi och nationalekonomi som varvas med fackspråk/professionell interkulturell kommunikation samt statistik och affärsrätt. De två första åren lägger grunden för utlandsstudier och val av huvudområde i de kommande årskurserna.

Ekonomi- och språkkurser varvas under utbildningens gång vilket möjliggör integration mellan ämnen. Moment som först behandlas i ekonomikurser ges sedan ytterligare belysning i fackspråkundervisningen med innehåll och kulturella regler. Betydande fördelar uppnås också genom att fackspråket läggs ut över fyra terminer vilket ger kontinuitet i lärandet för studenten.

Inför det tredje året väljer studenten något av huvudområdena Företagsekonomi eller Nationalekonomi. Under det tredje året är minst en termin utlandsstudier obligatoriska. Utlandsterminen kan läsas antingen under termin 5 eller under termin 6. Studenten har möjlighet att läsa ett helt läsår utomlands och tillgodoräkna poängen in i programmet. Programmet garanterar dock endast studieplats under en termin vid universitet/handelshögskolor inom det franska språkområdet.

Minst en av terminerna utomlands ska läsas inom det franska språkområdet. Studenten har därmed möjlighet att förlägga en av utlandsterminerna till ett annat språkområde. De kurser studenten väljer att läsa vid det utländska universitetet ska ligga inom ramen för det valda huvudområdet och programmets mål för att kunna tillgodoräknas i programmet. Kurser ska i möjligaste mån väljas så att de lägger en god grund för val av inriktning på avancerad nivå under årskurs 4. Som ett alternativ kan studenterna välja att skriva en kandidatuppsats (15 HP) under sista halvan av termin 6. 

Det fjärde året väljer studenten inriktning inom det valda huvudområdet inom ramen för utbudet av kurser på avancerad nivå. Det fjärde året avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete). Inom den kursen integreras vetenskaplig metod.


Progression

Programmet kännetecknas av progression gällande såväl ämneskunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Kunskapsmässigt vidgas och fördjupas studentens kunskaper i mötet med nya kurser. Kurser på högre nivå i programmet kännetecknas av helhetsperspektiv, där kunskaper från olika kurser integreras. Färdigheten prövas genom kontinuerliga inslag i kurserna som tränar såväl generiska färdigheter som muntlig och skriftlig kommunikation till mer specifika färdigheter relaterade till den kommande yrkesrollen. Värderingsförmågan utvecklas i olika sammanhang under utbildningens gång, t ex genom att studenten tränas i vetenskapligt skrivande samt att utrymme ges för reflektion.
Under programmets två första år möter studenten kontinuerligt det franska språket. Språkstudierna är inriktade mot språkets användning i ett professionellt sammanhang - professionell interkulturell kommunikation – och omfattar såväl språkfärdighet som belysning av sammanhang en ekonom möter inom det franska språkområdet. Språkstudierna ska lägga grunden för studentens förmåga att tillgodogöra sig utlandsstudierna på franska under årskurs 3.

De förmågor och färdigheter som anges i lärandemålen ovan utvecklas i programmet genom återkommande inslag där dessa förmågor och färdigheter tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdighet.


Utlandsstudier

Det är obligatoriskt att läsa minst en termin vid ett utländskt lärosäte. Terminen kan förläggas antingen under höst- eller vårterminen under årskurs 3. Studenter som läser ett helt år utomlands ska läsa 45HP inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 HP valfria kurser. Studenter som läser ett helt läsår utomlands rekommenderas att läsa en kurs i vetenskaplig metod vid det utländska lärosätet. Studenter som läser en termin utomlands ska läsa 15HP inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 HP valfria kurser. Minst 50 % av kurserna ska läsas på franska oavsett om studenten läser ett helår eller en termin utomlands. För att vara godkänd på kursen Utlandstermin måste kurser om motsvarande minst 22,5HP från det utländska universitetet/högskolan vara godkända. Vidare måste studenten ha minst 10 HP godkända kurser som har lästs på franska.


Programöversikt

En översikt av programmets innehåll och struktur finns på de sista sidorna. Av kursplanen framgår förväntade lärandemål samt kursens huvudsakliga innehåll, uppläggning, examination och betygskriterier.

Undervisnings- och arbetsformer

GrundGUIDE

Programmets samtliga kurser ska kännetecknas av de riktlinjer som har tagits fram i filosofiska fakultetens GrundGUIDE:

 • Tydlighet, vilket betyder att det på program och kursnivå skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;
 • Engagemang, står för att programmets kurser ska erbjuda meningsfulla utmaningar för de studerande, ett reellt inflytande/medägarskap över lärandeuppgiften samt aktiverande arbetsformer med syfte att skapa motiverade och medvetna studenter som kan ta ansvar för sitt lärande;
 • Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande - omgivningen är därmed en viktig utgångspunkt för den enskilde studentens lärande, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt
 • Återkoppling så att studenten skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad feedback.

Dessa gemensamma pedagogiska utgångspunkter, baserade på studentcentrerat lärande, utgör grunden för hur programmets kurser ska organiseras och genomföras. Studenter har olika lärstilar och programmets arbets- och examinationsformer ska ge möjlighet att fånga upp dessa för att nå programmets övergripande mål.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Franska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Fransk steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att få påbörja kursen Examensarbete termin 8 ska den studerande vara godkänd på minst 160 HP inom programmet (programkurser och tillgodoräknade kurser). Alla kurser inom programmet från år 1-3 räknas in och de första 15 hp på termin 7. Vidare ska studenten ha genomfört den obligatoriska utlandsterminen innan kursen Examensarbete påbörjas. 

  För att få åka utomlands ett helt år så måste studenten ha klarat av 75 % av sina kurser vid ansökningstillfället till utlandsstudier (se regler från Filosofisk fakultet). 

  För att få påbörja kandidatuppsats inom programmet ska studenten minst ha uppnått 45 HP inom huvudområdet.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Studenten avslutar det fjärde året med ett själständigt arbete (examensarbete) omfattande 30 HP. Kursen innehåller obligatoriska metodinslag. Examensarbetet skrivs i grupp om två studenter. Studenter med olika inriktningar inom huvudområdet kan skriva examensarbete tillsammans. En av studenterna ska ha en inriktning på sina avancerade kurser som motsvaras av examensarbetets inriktning.

  Examenskrav

  Studenter som har läst utomlands under termin 5 har möjlighet att skriva en kandidatuppsats under termin 6 och ta ut en kandidatexamen. De studenter som efter tredje studieåret och efter avslutad kandidatuppsats väljer att ta ut en kandidatexamen, erhåller ej en civilekonomexamen.

  Examensbenämning på svenska

  Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp.

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Business and Economics, 240 credits

  Särskild information

  Allmänt

  Upplysningar om de förkunskaper, mål samt undervisnings- och examinationsformer som gäller för varje enskild kurs inom programmet anges i kursernas specifika kursplaner. Mer detaljerad information om programmet samt de ingående kurserna finns på programmets hemsida samt respektive kurshemsida.


  Antagning

  Antagningen avser hela programmet. Antagning till senare del kan ske i mån av plats inför termin tre på Civilekonomprogrammet. Tillgodoräknande av kurser sker därvidlag. För att tillgodoräknande skall kunna ske skall kursen till väsentlig del överensstämma med de kurser som ges inom Internationella Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet avseende innehåll, pedagogiskt upplägg och examinationsform (jfr. HF 6 §). Den som söker till senare del skall förete erforderliga handlingar för att en bedömning av överensstämmelsen med kurser vid Internationella Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet.


  Tillgodoräknande

  Studenten kan tillgodoräkna ett års studier vid utländska universitet i programmet.
  Examensarbetet ska examineras vid Linköpings universitet och kan ej tillgodoräknas från annat lärosäte.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022

  Termin 7 HT 2022

  Termin 8 VT 2023