Vetenskaplig metod för public policy, 7.5 hp

Methods in Social and Behavioral Science , 7.5 credits

730A40

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram (Public Policy) 3 (HT 2025) 202534-202543 O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi grundkurser, 30 hp
 • Nationalekonomi fortsättningskurser, 30 hp 
 • Nationalekonomi fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie
 • kritiskt utvärdera vetenskapliga studier
 • tillämpa och värdera kvantitativa och kvalitativa metoder för att informera beslutsfattare 
 • kritiskt och reflekterande värdera forskningsprocessens olika delar

Kursinnehåll

I kursen behandlas metodologiska grunder och färdigheter med fokus på att informera public policy.  I kursen introduceras några vanliga undersökningsmetoder inom samhällsvetenskaperna, t.ex. experiment, enkätstudier, intervjuer och mixed methods. Centrala metoder för att informera beslutsfattare, att tolka och värdera ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning, samt etiska principer som ska vägleda forskningen behandlas.

Kursen består av fyra delar. I första delen behandlas grunderna kring evidensbaserad public policy och hypotestestning i public policy.  I den andra delen behandlas kvantitativa metoder för public policy. I den tredje delen behandlas kvalitativa metoder för public policy. Den sista delen av kursen ägnas åt forskningsetik, vetenskapsteori och reflektion över samhällsvetenskapliga metoder för att informera beslutsfattare.

 I kursen behandlas följande:

 • Evidensbaserad public policy och för detta relevanta statistiska metoder 
 • Experimentstudier
 • Enkätstudier
 • Intervjustudier
 • Vetenskapsteori
 • Akademisk skrivande
 • Forskningsetik och open science

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG 
 • skriftlig inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt slutbetyget krävs även Väl godkänt på inlämningsuppgiften.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.