Offentlig ekonomi, 7.5 hp

Public Economics, 7.5 credits

730A42

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram (Public Policy) 3 (HT 2025) 202544-202603 O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för de centrala teorierna och empirisk forskning inom offentlig ekonomi 
 • redogöra för och kritiskt granska offentliga sektorns roll i att lösa och skapa samhällsproblem

Färdighet och förmåga

 • tillämpa teorier inom offentlig ekonomi i analys av ekonomiska frågeställningar och samhällsproblem med ett särskilt fokus på jämställdhet och social hållbarhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och kritiskt granska offentliga policyer och ekonomisk politik utifrån ekonomisk teori och empirisk forskning

Kursinnehåll

Kursen behandlar statens och den offentliga sektorns roll i ekonomin utifrån nationalekonomiska teorier och empirisk forskning. Förklaringar till marknads- och politikmisslyckanden studeras genom begrepp som rent-seeking, public choice, kollektiva varor och externa effekter. Skatte- och socialförsäkringssystem med fokus på incidens och effektivitet analyseras samt inkomstomfördelning, ojämlikhet och mobilitet. Genomgående appliceras teorier och modeller på aktuella samhällsproblem, med ett särskilt fokus på jämställdhet och att kritiskt granska, värdera och bedöma relevanta offentliga policyer och ekonomisk politik.           

I kursen behandlas:

 • Offentliga sektorns roll och legitimitet
 • Effektivitet och marknads- och politikmisslyckanden
 • Skatte- och socialförsäkringssystem
 • Omfördelning och ojämlikhet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, Vägar till välstånd: sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi Stockholm: SNS Förlag.
North, Douglass C., Karlsson, Ingemar, Att förstå ekonomi i förändring Stockholm: SNS Förlag.
Ostrom, Elinor, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Ostrom, Elinor, Torhell, Sven-Erik, Allmänningen som samhällsinstitution Lund: Arkiv.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.