Mikroekonomi, 9 hp

Microeconomics, 9 credits

730G39

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G33.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2020) 202034-202039 Svenska Linköping O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2020) 202034-202039 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2020) 202034-202039 Svenska Linköping O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2020) 202034-202039 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till det internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för de nationalekonomiska grundproblemen och de grundläggande antagandena
 • beskriva hur resursfördelningen via prisbildningen fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • förklara innebörden av effektiv resursfördelning, vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning och vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
 • använda nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska frågor gällande
  • konsumenters och producenters val
  • hur marknader påverkas av olika slag av efterfråge- och kostnadsförändringar, skatter, subventioner och prisregleringar
  • hur effektiv resursfördelningen på en marknad är och vad som kan påverka denna effektivitet

Kursinnehåll

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla sin kunskap om och förmåga att beskriva, förstå och värdera hur resursfördelningsprocessen i en marknadsekonomi fungerar.

Kursen behandlar:

 • Knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet.
 • Resursfördelningsteorins förutsättningar, aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet
 • Konsumtionsteori
 • Produktionsteori
 • Elasticiteter
 • Resursfördelning vid fullständig konkurrens samt olika slag av ofullständig konkurrens (monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol, monopsoni)
 • Produktionsfaktormarknaden
 • Välfärdsteorins grunder
 • Externa effekter och kollektiva nyttigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av ett antal övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 9 hp U, G, VG

Böcker

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, Microeconomics, New York: Worth.
Sonesson, Thomas, Mikroekonomisk analys. 121 uppgifter kring den mikroekonomiska modellen, Linköping: Linköping University Electronic Press.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.