Internationell ekonomi, 11 hp

International Economics, 11 credits

730G65

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joakim Persson

Kursansvarig

Joakim Persson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Strömbäck
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 4 (VT 2021) 202109-202116 Svenska Linköping O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 4 (VT 2021) 202109-202116 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2021) 202109-202116 Svenska Linköping O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 4 (VT 2021) 202109-202116 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara antagen till internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • redogöra för drivkrafterna bakom internationell handel
  • använda olika modeller för att analysera och värdera effekterna av utrikeshandel och internationell faktorrörlighet
  • analysera effekterna av tullar och andra handelshinder
  • redogöra för hur en makroekonomisk modell baserad på jämviktsvillkor i varu- och finansmarknader byggs
  • analysera världsomfattande makroekonomisk aktivitet eller interaktionen mellan olika nationella aggregerade ekonomiska variabler och mål: Produktion, arbetslöshet, sparande, bytesbalanssaldo, växelkurser, prisnivån/inflation, internationella kapitalrörelser samt förväntningar på kort och mellansikt
  • beskriva och analysera aktuella ekonomisk-politiska frågor som rör de så kallade u-länderna.

Kursinnehåll

Det övergripande målet är att studenten skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar inom områdena internationell handel, internationell ekonomisk integration, internationell makroekonomi och utvecklingsekonomi. Analysmetoder från mikroekonomin används för att förklara orsakerna till internationell handel och för att analysera hur relativpriser, handelsströmmar, välfärd och inkomstfördelning påverkas av fri handel. Handelsteorier som tar fasta på komparativa fördelar såväl som handelsteorier där stordriftsfördelar och produktdifferentiering är det centrala studeras och även orsaker till och konsekvenser av internationell faktorrörlighet. Därefter behandlas handelspolitiska instrument så som tullar, importkvoter och exportsubventioner och vilka effekter användandet av dessa har.

Det makroekonomiska modellbygget har sin början i en kärnmodell för valutamarknaden och ränteparitetsvillkoret. Kärnmodellen utvecklas, genom att integrera penning- och varumarknaden. Modellbygget resulterar i ett instrument för kortsiktigt konjunkturanalys av en öppen ekonomi. Modellens tillämpningar är finans- och penningpolitiska åtgärder under fasta och flytande växelkurssystem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.
Globaliseringens effekter på u-ländernas utvecklingsmöjligheter, utrikeshandel, internationella kapitalrörelser samt Internationella valutafondens och Världsbankens roll studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av undervisning i form övningar och föreläsningar. Vid övningstillfällena diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig individuell tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 11 hp U, G, VG
SEMI Seminarie, valfri 0 hp U, G
PROJ Projekt, valfri 0 hp U, G

Böcker

Blanchard, Olivier, Verfasser, (2020 el 2016) Macroeconomics, global edition, 7:e eller 8:e upplagan.

ISBN: 9781292160504, 1292160500

Krugman, Obstfeld och Melitz , (2018) International trade: Theory and policy, global edition.


eller  

Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J, (2018) International Economics: Theory & Policy, 11:e upplagan. Harlow: Pearson Education.


Vi använder endast första halvan av International Economics-boken som är identisk med International Trade-boken.

Övrigt

Kompendier av Joakim Persson i makroekonomi och internationell handel. Publiceras på LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.