Ekonometri, 7.5 hp

Econometrics, 7.5 credits

770G32

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Axel Hedström

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202139-202143 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202139-202143 Svenska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för grundläggande ekonometriska modellformuleringar och innebörd av olika bakomliggande modellantaganden
 • redogöra för de vanligast förekommande estimationsmetoderna och för hur olika modellformuleringar och egenskaper hos olika typer av data påverkar val av estimationsmetod
 • tolka resultatet av genomförda modellskattningar av såväl mikro- som makroekonomiska modeller och pröva olika hypoteser med relevans för de modeller som skattats

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Den klassiska linjära regressionsmodellen och olika avvikelser från denna modell
- Estimationsmetoder för linjära regressionsmodeller
- Egenskaper hos olika typer av data
- Modeller för diskreta val
- Simultana ekvationssystem
- Hypotesprövning för avvikelser från bakomliggande modellantaganden och för förekomst av olika ekonomiska samband

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: VG
 • laborationsrapporter i grupp, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INUP Inlämningsuppgift 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för eventuell kompletterande litteraturlista.
Stock, James H., Watson, Mark W., Stock, James H., Watson, Mark W., Introduction to Econometrics, Global Edition, Pearson.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.