Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, Tradition and Contemporary Textile Craft (31-45 credits), 15 credits

919G45

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Katarina Jonsson

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

 • Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15hp varav 6hp godkända
 • Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd 16-30hp, 15hp varav 3hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa kunskaper och färdigheter inom vävning och dess material, redskap och  tekniker
 • beskriva och reflektera över kulturhistoria och kulturtraditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
 • omsätta sina kunskaper inom kulturhistoria och kulturtraditioner till egna tillämpningar i ett nutida sammanhang vad gäller form, färg och material, samt göra didaktiska reflektioner över arbetsresultaten
 • tillämpa ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt i analys och reflektion över olika undervisningssituationer och arbetsresultat i slöjd
 • tillämpa kunskaper om bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd med hänsyn till såväl arbetsprocesser som de fysiska resultaten
 • reflektera över sin egen identitet och kulturella tillhörighet i relation till slöjd och hantverk
 • genomföra en litteraturstudie utifrån ett perspektivtagande samt skriva en akademisk text med vedertagen referenshantering.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete i vävning och matematiska beräkningar inom datorstödd bindningslära med inriktning mot olika tekniker för vävning samt tillhörande formgivning.  I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, inredning, stil/dräkthistoria och bruksföremål i olika sammanhang. 

Inom VFU ingår att introducera ett eget planerat arbetsområde samt dokumentera arbetsprocesserna. Vidare ingår bedömning och betygssättning av elevers förmåga och färdigheter i slöjd  samt studier av styrdokument för slöjdundervisning. Utifrån ett kulturperspektiv genomförs en mindre litteraturstudie med utgångspunkt från slöjdföremål där resultatet presenteras i form av ett skriftligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen och kursarbetet bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksam­hets­förlagd utbildning (VFU), studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor. Examination av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktisk redovisning 1 4 hp U, G, VG
PRA2 Praktisk redovisning 2 4 hp U, G, VG
SKR1 Skriftlig redovisning 1 1.5 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig redovisning 2 3 hp U, G, VG
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.