Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (27,5-30 hp), 2.5 hp

English, Teaching Practise, 2.5 credits

92E1V1

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoriaskolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- med utgångspunkt från styrdokument för gymnasieskolan planera, genomföra och med ett självkritiskt förhållningssätt redovisa undervisningsmoment som innehåller muntlig kommunikation
- kritiskt förhålla sig till egna undervisningsinsatser samt utifrån självreflektionen och konstruktiv kritik från andra dra relevanta slutsatser för den framtida yrkesrollen
- efter analys av undervisningssituationen anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar
- kunna redogöra för och motivera hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till exempelvis genus, klass, etnicitet och normalitet/avvikelser

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning som består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Den studerande tränar på att planera, organisera och utföra undervisning i engelska i gymnasieskolan. Den studerande övar på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor och muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
RAP1 Rapport: Muntlig redovisning med skriftligt underlag:
Oral Communication in the Classroom. 1.5 hp U-G
Paper: Oral presentation based on written report: Oral Communication in the Classroom

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1 hp U-G
Applied Didactic Teaching Skills

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Longman Dictionary of Contemporary English 5th ed. (with DVD- ROM). Pearson Ed. Ltd.,2009. Heffernan, James A., John E. Lincoln & Janet Atwill: Writing. A College Handbook, 5thedition. New York: Norton, 2001. Additional photocopied material is supplied by the Department. Yule, George. The Study of Language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Russell, Willy. Educating Rita. Harlow: Longman Study Texts, 1984. Selected Short Stories. (through the department) Shaw, Bernard. Pygmalion. 1916. London: Penguin, 2003. Tyler, Anne. Digging to America. Ballantyne Books, 2007. Lodge, David. Nice Work. Harmondsworth: Penguin, 1988. ISBN: 0140119205 Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. MacQueen, Donald. Window on the United States.5th ed. Lund: Studentlitteratur, 2009. McCormic, John. Contemporary Britain. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. One of the following books to be chosen as “options for literary essay”: Shreve, Anita. The Weight of Water. Back bay Books, 1998. ISBN: 9780349109114 Walker, Alice. The Color Purple. Harvest Books, 2006. ISBN: 0156031825 George, Elizabeth. A Great Deliverance. Hodder & Stoughton G D, 2003. ISBN: 0340831294 McLaverty, Bernard. Cal. Vintage, 1998. ISBN: 0140817891 Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Heinemann, 1986. ISBN: 0435909886 Jhabvala, Ruth Prawer. Heat and Dust. Longman, 1975. ISBN: 0582253985

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.