Franska (1-27,5 hp), 27.5 hp

French (1-27,5), 27.5 credits

92FR11

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

gwenaelle clairet

Studierektor eller motsvarande

Jean Andre

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Franska steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutat kurs skall studentent kunna
- interagera på franska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på franska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för det franska språkets fonologiska egenskaper
- diskutera franskspråkig litteratur på franska utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av Frankrikes samhällsutveckling och samhällsstruktur
- jämföra franskämnets nutida och historiska utformning som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- analysera styrdokument med avseende på bakomliggande pedagogiska synsätt och deras konsekvenser för ämnets innehåll särskilt för grundskolans senare år
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av ämnesundervisningen inom grundskolans senare år
- analysera olika typer av läromedel, inklusive IKT, och hur de kan användas i undervisningen inom gymnasieskolan

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det franska språket, kulturstudier, litteraturstudier och ämnesdidaktiska studier

Språkstudier
Studier i det franska språket består av repetition av grammatiska grundbegrepp samt systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Ordförråd och språkliga strukturer övas i olika sammanhang. Fonetiska grundbegrepp och terminologi introduceras och en systematisk genomgång av och träning på franskans ljudsystem och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på franska.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik med utgångspunkt i läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och samhällsförhållanden. Genom olika typer av muntliga övningar tränas egen muntlig produktion och interaktion i gruppsamtal.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innebär läsning, diskussion och analys av samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig och didaktisk synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen.

Språkdidaktiska studier
I de språkdidaktiska studierna studeras franskans framväxt som skolämne på grundskolenivå, universitets- och lärarutbildningsämne. Styrdokument för de obligatoriska skolformerna analyseras i ett historiskt perspektiv och kopplas till syn på språk, undervisning och lärande. Teorier om och perspektiv på kunskap och lärande problematiseras i relation till ämnesundervisning inom grundskolans senare år. Dessutom ingår analys av olika läromedel, inklusive IKT, och diskussion av deras användning inom grundskolans senare år. Under kursens gång övas förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningsuppgifter inom grundskolans senare år i enlighet med gällande styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar litteraturstudier, grupparbeten, uttalsövningar samt självständiga studier.

Obligatoriska moment:
Deltagande i språkdidaktiska seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språkdidaktik 5 hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Litteratur 7,5 hp (U-VG)
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Kulturstudier 4,5 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen: uttal 1 hp (U-G)
MTN2 Muntlig tentamen: konversation 3 hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen grammatik 6 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen fonetik 0,5 hp (U-G)
OBL1 Språkdidaktiska seminarier (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Elisabeth Tegelberg: (2002) Franskt uttal i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 9144022034 Kerstin Wall et al. (1999) Bonniers franska grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB Bescherelle, L'art de conjuguer 12 000 verbes Fransk-svensk, svensk-fransk ordbok Fransk-franskt lexikon Aktuella artiklar från dagspress och tidskrifter Kompendiematerial från institutionen (grammatik, litteratur, kultur) Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules Marie Ndiaye, Papa doit manger Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part Daniel Pennac, Comme un roman François Bégaudeau, Entre les murs Ulrika Tornberg, Språkdidaktik. Stockholm: Gleerups Ulrika Tornberg, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (2009) Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber Europeiska referensramen för språk (svensk och fransk version) Internetresurser: www.tv5.org www.diplomatie.gouv.fr www.rfi.fr www.ur.se (urval av program) www.skolverket.se (styrdokument, rapporter och publikationer)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.