Geografi (16-30 hp), 15 hp

Geography, 15 credits

92GE21

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Matematik B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- översiktligt redogöra för samband mellan befolkning, naturresurser och ekonomisk utveckling i olika delar av världen
- definiera och översiktligt karaktärisera regioner i olika delar av världen
- använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys
- analysera och jämföra läromedel, i vid bemärkelse, avsedda för grundskolans geografiundervisning
- relatera teorier om kunskap och lärande till olika delar av geografiundervisningen

Kursinnehåll

Naturresurserna
I momentet studeras naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, försörjning, förädling och miljöpåverkan. Vidare behandlas befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning samt infrastruktur, handel och rumsliga effekter av ekonomisk aktivitet. Sambandsförhållanden poängteras.

Regionala studier
I momentet studeras olika typer av regioner, avgränsade utifrån naturförhållanden, kulturfaktorer, ekonomisk utveckling, funktionell samhörighet mm. Vidare behandlas världens länder och folk i övergripande, regionalt perspektiv samt frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder.

Ämnesdidaktik
Kursens ämnesdidaktiska delar består av integrerade moment där läromedel och omvärldssyn behandlas, med direkt anknytning till det ämnesteoretiska innehållet som beskrivs nedan. Vidare behandlas hur olika teorier om kunskap och lärande kan relateras till olika delar av geografiundervisningen i gymnasieskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, seminarier, exkursioner och självständiga studier

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen och hemtentamen.

 

PROVKODER U-VG:

MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag NTRS 1 hp

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen NTRS 6 hp

STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen med muntlig uppföljning REGI 6 hp

MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: ämnesdidaktik 2 hp

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Agebjörn A. 2007. Utveckling på export? EU:s handelsavtal med Afrika och Latinamerika. Globala Studier Nr 29, Forum Syds Förlag, Stockholm. De Blij, H J & Muller, P O. Geography - Realms, Regions and Concepts. John Wiley & Sons, New York, senaste uppl. Djurfelt Göran. 2001. Mera mat - att brödföda en växande befolkning. Lund: Aktiv förlag. Från folkbrist till en åldrande befolkning.http://libris.kb.se/bib/10221964 Nordangård, Jacob. 2006. Drömmen om biobränslesamhället. http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.71957/Uppsats-Drmmenombiobrnslesamhlletslutversion.pdf Sandell, Klas. 2003. Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6. Statens Energimyndighet (STEM), Energiläget, senaste upplagan. Kostnadsfri nätpublikation: www.swedishenergyagency.se Världsatlas Wärneryd, O. 2002. Hållbar utveckling: om kris och omställning i stad och samhälle. Lund, Studentlitteratur. Litteratur genom institutionen: Hardin. G. The Tragedy of the Commons. Holmén, Hans, Räcker maten? En diskussion kring världens framtida livsmedelsproduktion. PROP skriftserie no, Lund 1966. Kopierade artiklar, aktualitetsmaterial o dyl enligt muntliga anvisningar.   Artikelkompendium med artiklar av bl a Cecilia Cele, Uppsala Universitet. Skolans aktuella styrdokument för gymnasiet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.