Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41,5-49 hp), 7.5 hp

Natural Science; teaching practice (42-49), 7.5 credits

92NKV1

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92NKV1.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet SvB/SV2B, EnB, ShA, MaC och NkB (alt BiA, FyA och KeA) eller motsvarande, samt genomgångna kurser i Naturkunskap 1 och 2 (1-30 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera mindre undervisningsmoment.
- visa förmåga att etablera kontakt med elever.
- uppvisa ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön.
- diskutera och redogöra för vissa ämnesdidaktiska aspekter i teori och praktik kopplat till kursinnehållet.
- visa kunskap om ämnesområdets gestaltning som skolämne och vetenskaplig disciplin.
- strukturera innehållet för lärande i ett multikulturellt sammanhang.
- argumentera för val av dokumentation och bedömning av kunskaper i ämnet.
- samarbeta, kommunicera och reflektera över egna undervisningsinsatser.

Kursinnehåll

Att planera, genomföra och följa upp undervisningssituationer där eleven kan utveckla grundläggande naturvetenskaplig kompetens och praktiskt prova olika aspekter av detta, utgör centrala delar av kursens VFU-moment. Konkreta ämnesdidaktiska implikationer tillämpas och analyseras ur ett lärandeperspektiv liksom förmågan att hantera och kommunicera ämnesinnehåll och ämnesdidaktik. Innehållet i kursen knyts till frågor om elevers lärande, deras perspektiv, intressen samt motivation. Vidare behandlas frågor om bedömning, läroplansteori och läromedel.
Sociala och didaktiska förmågor som också tränas i kursen är kommunikation och samspel med elever, självinsikt och lyhördhet. Inom ramen för kursen skall en vetenskaplig text sammanställas i vilken skolans praktiker relateras till hur undervisningsinnehållet hanteras, samt kopplas till centrala ämnesdidaktiska kunskapsområden.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt individuell skriftlig redovisning. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
SRE Skriftlig redovisning: VFU-kursuppgift, 2 hp (UV)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 3 hp (UG)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 2.5 hp (UG)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.