Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

Religious Education (16-30), 15 credits

92RE21

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och HiA samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− redogöra för de bibliska skrifternas innehåll, tankegods och historiska omvärld i grunddrag
− redogöra för huvuddrag i den kristna kyrkans historia
− analysera och jämföra läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionsundervisning i gymnasieskolan
− kunna relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till religionsundervisningen i gymnasieskolan

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk.

Bibelvetenskaplig introduktion: En introduktion till den bibliska världen och till de bibliska skrifternas tillkomst, innehåll och föreställningsvärld ges. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Kristendomshistorisk introduktion: Här presenteras grunddrag i den kristna kyrkans historia. Härvid behandlas bland annat spridning, utveckling, traditionsförmedling, personlig tro och moderna globala förändringsprocesser.

Ämnesdidaktik: Läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionskunskapsundervisning i gymnasieskolan analyseras och jämförs. Religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan relateras till olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt salstentamen.

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 6 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE2 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G
SRE3 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Eriksson, LarsOlov och Åke Viberg (red.), Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla testamentet, Stockholm: Verbum, 2009. 240 s. Mitternacht, Dieter och Anders Runesson, Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, Stockholm: Verbum, 2007. 525 s (urval). Vikström, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2005. 144 s. Texter ur Bibel 2000, ca 500 s. Ytterligare material i kompendieform kan tillkomma i samband med seminarierna. •Augustinus. (2006). Tolkning och retorik: De doctrina christiana, Skellefteå, Artos. ISBN 91-7580-269-4 (187 s.) •Aurelius, C. A. (1995) ”Hjärtpunkten: evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen” Skellefteå, Artos. ISBN 91-7580-122-1 (1995). •Hill, Jonathan. (2008). Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. ISBN 978-91-7195-938-6 Artiklar: •McLeod, H. (2000) ”New Perspectives on the religious history of Western and Northern Europé” 1815–1960. Kyrkohistorisk Årsskrift, 100, 135–145 (kopieras på egen hand, LiU Bibl.) 11 s.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.