Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp), 7.5 hp

Biology: teaching practice (7,5), 7.5 credits

93BIV2

Kursen är nedlagd. Ersätts av -.

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Johansson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla V
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2017) 201707-201712 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt Biologi 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- ta egna initiativ i den pedagogiska verksamheten
- etablera relationer på professionellt sätt samt samverka med skolans olika aktörer
- reflektera över egna insatser, dra slutsatser och analysera konsekvenserna av det egna agerandet
- planera undervisning inom ett större kunskapsområde
- visa förmåga att undervisa inom ett större kunskapsområde
- följa upp och reflektera över olika former för kunskapsbedömning och bedömningsinstrument
- visa grundläggande förmåga att bedöma elevers prestationer och förstå hur bedömningar påverkar undervisning och lärande samt hur dessa kan återkopplas till elever

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i biologi inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och genomföra enskilda undervisningsmoment i biologi på gymnasiekolan. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, samt seminarium

Examination

Examinationen sker genom muntlig redovisning med skriftligt underlag samt uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag 0.5 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.0 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3.0 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Björn Andersson: Elevers tänkande om naturvetenskap (denna bok används även inom ramen för kurser i kemiämnet) + Aktuella forskningsartiklar inom biologididaktik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.