Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

Philosophy (61-75), 15 credits

93FS51

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93FS53.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-60 hp, varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera fördjupade kunskaper i moralfilosofi
- diskutera och analysera ett klassiskt moralfilosofiskt arbete och de problem som aktualiseras i detta
- analysera de speciella villkor som gäller vid undervisning i filosofi, i synnerhet vad gäller individers olika förutsättningar
- analysera olika mönster och normer för kommunikation och samspel i filosofiundervisningen
- analysera behandlade praktiskfilosofiska problem med avseende på gymnasiets ämnesundervisning, styrdokument och läromedel

Kursinnehåll

Kursen utgör en fortsättning på tidigare studier i praktisk filosofi. Studenten bekantar sig via originalarbeten med centrala uppslag och teorier i 1900-talets moralfilosofiska diskussion. Studierna riktar in sig såväl mot värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system. Dessutom ges ett centralt och klassiskt verk i filosofi ett intensivstudium med hjälp av kvalificerade kommentarer.

Moralfilosofi, 7.5 hp
I delkursen behandlas centrala moralfilosofiska arbeten och teorier i 1900-talets diskussion. Såväl värdeteoretiska frågor som frågor som rör normativa etiska system - främst konsekventialismen - belyses.

Filosofins klassiker, 5 hp
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt filosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.

Didaktiskt seminarium, 2.5 hp
Frågor med relevans för lärarens yrkesroll och undervisning diskuteras och analyseras ur filosofiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas.

PROVKODER:
STN1Skriftlig tentamen, moralfilosofi, 7.5 hp (U-VG)
STN2Skriftlig tentamen, filosofins klassiker, 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, didaktik, 2.5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Didaktiskt seminarium (2.5hp): Arevik, S. och O. Hartzell 2007, Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning, Stockholm Baggini, J. och P. S. Fosl 2010, The Philosophers Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, andra upplagan (första uppl. 2003), Wiley-Blackwell, Oxford Bronäs, A. och N. Runebou 2010, Ämnesdidaktik, Stockholm Jensen, M. 2012. Kommunikation i klassrummet, Lund Schaffar, B. (red.) 2013, Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, Bokförlaget Thales, Stockholm Willner, J. (red.) 1993, Filosofiantologin, Stockholm Länkar kopplade till didaktikseminariet: Från Skolverket: Ämnet filosofi http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv Filosofi 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO01#anchor_FIOFIO01 Filosofi 2: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO02#anchor_FIOFIO02 Skolverkets sidor om didaktikforskning: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600 Som stöd för den egentliga uppgiften bör du kanske för egen del koncentrera dig på: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/metastudie-pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 Delkurserna 1-2 nedan samläses med den fristående kursen Praktisk filosofi 2. Delkurs 1: Moralfilosofi (7.5hp) Brad Hooker: Ideal Code, Real World (Oxford UP, 2002) Russ Shafer-Landau (ed.): Ethical Theory: An Anthology (Wiley Blackwell, 2012). Obs! 2nd. ed. Torbjörn Tännsjö: Grundbok i normativ etik (Thales, 2012). Obs! Andra upplagan. Delkurs 2: Filosofisk klassiker - Aristoteles (5hp) Aristotle, The Basic Works of Aristotle. Ed. By Richard McKeon, Modern Library Classics, New York 2001, ISBN 0375757996. Barnes, Aristotle. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2000, ISBN 0192854089 Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.