Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

Philosophy (76-90), 15 credits

93FS61

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-60 hp, varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera kunskaper och färdigheter i någon central teoretisk-filosofisk disciplin eller något centralt problemområde,
- visa förmåga att hantera ett historiskt givet område för kunskapsteoretisk eller metafysisk argumentation,
- redogöra för centrala problem i metafilosofisk diskussion,
- analysera de speciella villkor som gäller vid undervisning i filosofi, i synnerhet vad gäller individers olika förutsättningar,
- analysera olika mönster och normer för kommunikation och samspel i filosofiundervisningen,
- analysera behandlade teoretiskfilosofiska problem med avseende på gymnasiets ämnesundervisning, styrdokument och läromedel.

Kursinnehåll

Kursen utgör en fortsättning på tidigare studier av den teoretiska filosofins arbete med att utveckla analystekniker och att vidga de tillämpningsområden på vilka de tillämpas. Stoffmässigt tas såväl kunskapsteoretiska som ontologiska som språkfilosofiska frågor upp. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan dessa områden. Historiskt material tas upp men behandlas ur ett samtida analytiskt perspektiv.

Central disciplin, 7.5 hp
I delkursen behandlas ett centralt aktuellt problemområde inom den teoretiska filosofin. Det kan exempelvis vara medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori eller kunskapsteori. Examinator väljer ut vilket område som ska behandlas. Inom detta problemområde gör studenten bekantskap med de viktigaste problemen och de väsentliga bidragen till en aktuell debatt inom detta ämne. Tonvikten kommer i huvudsak att ligga på bidrag från 1900-talet. Ett urval frågor i den valda centrala disciplinen diskuteras utifrån kännedom om ursprungligt formulerade filosofiska positioner.

Filosofins klassiker, 5 hp
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt filosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.

Didaktiskt seminarium, 2.5 hp
Frågor med relevans för lärarens yrkesroll och undervisning diskuteras och analyseras ur filosofiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas.
PROVKODER
STN1Skriftlig tentamen, central disciplin, 7.5 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen, filosofins klassiker, 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, didaktik 2.5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Didaktiskt seminarium (2.5hp): Arevik, S. och O. Hartzell 2007, Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning, Stockholm Baggini, J. och P. S. Fosl 2010, The Philosophers Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, andra upplagan (första uppl. 2003), Wiley-Blackwell, Oxford Bronäs, A. och N. Runebou 2010, Ämnesdidaktik, Stockholm Jensen, M. 2012. Kommunikation i klassrummet, Lund Schaffar, B. (red.) 2013, Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, Bokförlaget Thales, Stockholm Willner, J. (red.) 1993, Filosofiantologin, Stockholm Länkar kopplade till didaktikseminariet: Från Skolverket Ämnet filosofi http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv Filosofi 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO01#anchor_FIOFIO01 Filosofi 2: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO02#anchor_FIOFIO02 Skolverkets sidor om didaktikforskning: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600 Som stöd för den egentliga uppgiften bör du kanske för egen del koncentrera dig på http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/metastudie-pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 Delkurserna 1-2 nedan samläses med den fristående kursen Teoretisk filosofi 2. Delkurs 1: Central disciplin (7.5hp) Alyssa Ney, Metaphysics, an introduction, 2014 (första utgåvan) ISBN: 97804115640756 Artiklar: Armstrong, D. M. (1975), “Towards a Theory of Properties: Work in Progress on the Problem of Universals”, Philosophy, 50(192): 145-155. Lewis, David and Lewis, Stephanie, (1970) “Holes”, Australasian Journal of Philosophy, 48: 2, 206 — 212. Lewis, D. (1983), “New Work for a Theory of Universals”, Australasian Journal of Philosophy, 61(4): 343-377. Parfit, D., 1971, “Personal Identity,” The Philosophical Review, 80(1): 3-27. Quine, V. W. O., 1963, ‘‘On What There Is’’, in: From a Logical Point of View, Harper & Row, s. 1-19 Swoyer, C. and F. Orilia, “Properties”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), E. N. Zalta (ed.). Fler artiklar kan tillkomma, meddelas längre fram. Delkurs 2: Filosofisk klassiker - Aristoteles (5 hp) Aristotle, The Basic Works of Aristotle. Ed. By Richard McKeon, Modern Library Classics, New York 2001, ISBN 0375757996. Barnes, Aristotle. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2000, ISBN 0192854089 Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas då av kursansvarig.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.