Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

Philosophy (76-90), 15 credits

93FS71

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93FS73.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-60 hp, varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- presentera teorier och problem inom det samhällsfilosofiska området,
- i skriftlig form redovisa fördjupade eller breddade kunskaper inom något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin,
- för eget arbete söka och urskilja internationellt gångbara källor i något fält av modern filosofi,
- visa förmåga att relatera filosofiska diskussioner till filosofiundervisning och lärarrollen.

Kursinnehåll

Samhällsfilosofi, 7.5 hp
En inledande kursdel behandlar samhällsfilosofiska ståndpunkter och teorier, främst rörande social rättvisa, som varit centrala i diskussionen från mitten av 1900-talet.

Uppsats, 7.5 hp
Delkursen utgörs av författandet och försvarandet av en uppsats inriktad mot något av den praktiska filosofins områden utanför moralfilosofin. Fördjupningsstudierna kan startas från elementär nivå eller utgöra ytterligare fördjupning av tidigare studier. Den studerande bör i sitt arbete i väsentlig utsträckning ta upp frågor med didaktisk relevans.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och handledning i samband med uppsatsskrivande, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen samt individuell redovisning av uppsats som seminariebehandlas.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen, samhällsfilosofi, 7.5 hp (U-VG)
UPS1 Uppsats, 7.5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Delkurs 1: Samhällsfilosofi (7.5hp) Will Kymlicka: Contemporary Political Philosophy: An Introduction, 2nd ed. (Oxford UP, 2002) Robert E. Goodin & Philip Pettit (eds.): Contemporary Political Philosophy: An Anthology (Blackwell, 1997) Delkurs 2: Specialisering/uppsats (7.5hp) Valbara alternativ: Rättsfilosofi A. John Simmons: Moral Principles and Political Obligations (Princeton UP, 1979) Nigel E. Simmonds: Juridiska principfrågor. Rättvisa, gällande rätt och rättigheter (Norstedts Juridik, 1986) Moraliskt ansvar Daniel Kahneman: Tänka, snabbt och långsamt (Volante, 2012 eller senare) Manuel Vargas (ed.): Four Views on Free Will (Blackwell, 2007) Gary Watson (ed.): Free Will (Oxford UP, 2003) Didaktisk litteratur från tidigare filosofikurser används också här, se tidigare litteraturförteckningar. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.