Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

93UK61

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2021. Ersätts av 9AUK62.

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dörte Bernhard

Studierektor eller motsvarande

Lotta Holme

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- diskutera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. I kursen används lärplattform.

OBLIGATORISKT MOMENT:
deltagande i seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig portfolio samt deltagande i seminarier.

PROVKODER:
POR1 Portfolio: skriftlig redovisning, 7,5 hp U-VG
OBL1 Obligatoriskt moment: seminarier, Deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ahlström, Karl-Georg (2011). The Origin of Special Education in Sweden. Education Inquiry, 2(2), 179-192. Barow, Thomas (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel: 1, 2, 3, 4, 5) Berhanu, Girma (2011). Inclusive education in Sweden. Responses, challenges, and prospects. International Journal of special education, 26 (2), 128-148. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 [12] Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 [13] Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445. Persson, Bengt (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 3. uppl., Stockholm: Persson, Elisabeth (2013). Raising achievement through inclusion, International journal of inclusive education, 17 (11), 1205-1220. SKOLFS 2010:37. Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. Skollag 2010:800. www.skolverket.se Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan. Reviderad 2011. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket. Skolverkets allmänna råd (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolverket: Stockholm. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) (2013). Inkluderande undervisning. Vad kan man lära av forskningen? Claes Nilholm & Kerstin Göransson. Online http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00459_tillganglig.pdf [14-04-2014] Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. http://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf [18-02-2014] United Nations (1989). Convention on the Rights of the Child. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx [18-02-2014] Utrikesdepartement (SÖ 2008: 26) Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD). http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/36/15/618de295.pdf [18-02-2014] Valbar litteratur: Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Heilskov Elvén, Bo (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse. Att nå framgång med alla elever. Liber: Stockholm. PiUS (2006). Skrivråd. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap. (15 s) 2 vetenskapliga internationella artiklar

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.