Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp

Educational Sciences, Development and Learning, 8.5 credits

974G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A eller motsvarande. Genomgången Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- särskilja olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande
- diskutera motivationens betydelse för elevers lärande
- redogöra för hur mångfalden bland elever påverkar undervisningens villkor
- diskutera hur teorier och begrepp inom den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att stödja elevers lärande i undervisningspraktiken
- diskutera innehållet i ett urval av internationella vetenskapliga texter inom pedagogisk psykologi

Kursinnehåll

I kursen behandlas ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och motivation med fokus på grundläggande teorier, begrepp och metoder inom den pedagogiska psykologin. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisning. Olika undervisningsmetoder belyses eller används i kursen, exempelvis estetiska metoder, utomhuspedagogik och digitala medier.
Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi, dess huvudområden, historia och forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling med tyngdpunkt på den tidiga tonårstidens speciella utvecklingsmässiga förutsättningar, (d) Undervisningssituationen och lärande avseende social bakgrund, genus och etnicitet, (e) Motivation i relation till lärande och undervisning i den obligatoriska skolans senare del.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier liksom i form av självständigt arbete och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell salstentamen.

PROVKOD:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, 8.5 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Huvudbok Woolfolk, A. (2010). Educational psychology (11th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. (kap. 1-3; 5-7; 9-11). Huvudbok finns att köpa som en specialutgåva för två kurser (UK2 och UK3) på Bokakademin i Kårallen. Bokens titel: Educational psychology and classroom assessment. (I UK2 behandlas kap. 1-9). Övrig litteratur Fawcett, L.M. & Garton, A.F. (2005). The effect of peer collaboration on children’s problem-solving ability. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 157-169. Gillies, R.M. & Boyle, M. (2010). Teachers’ reflections on cooperative learning: Issues of implemetation. Teaching and Teacher Education, 26(4), 933-940. Richardson, J.T. (2010). Conceptions of learning and approaches to studying among white and ethnic minority students in distance education. British Journal of Educational Psychology, 80(4), 535-556. Szczepanski, A. (2007). Uterummet - ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. I L-O. Dahlgren, S. Sjölander, J.P. Strid & A. Szczepanski (Red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lund: Studentlitteratur. Szklarski, A. (2011). Pupils’ experience of being motivated to learn in school: An empirical phenomenological study. Teaching Science, 57(1), 43-48. Volet, S., Vauras, M & Salone, P. (2009). Self- and social regulation in learning contexts: An integrative perspective. Educational Psychologist, 44(4), 215-226.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.