Engelska (91-97,5 hp), 7.5 hp

English (91-97,5), 7.5 credits

9AEN71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i engelska om 1-60 hp med godkänt resultat, samt godkänt på följande moduler inom Engelska 61-90hp: språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teori och metod (OBL1, 1hp + OBL2, 1hp), projektarbete (term paper ESS1, 5 hp) samt minst 2,5 hp i litteraturstudier (MTN1-MTN7), = totalt 9,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kritiskt jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat samt olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning
- kritiskt tillämpa olika litteraturteorier på studerade engelskspråkiga verk
- självständigt formulera en relevant frågeställning samt utifrån den planera och utföra en studie om någon aspekt/några aspekter av engelskundervisningen i gymnasieskolan
- tillämpa forskningsetiska principer
- göra en analys av klassrumsinteraktion i gymnasieskolan med hjälp av samtals-, interaktionsanalytisk eller annan forskningsmetod

Kursinnehåll

Literature and Literary Theory:
Fördjupade studier i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska från 1970-talet och framåt, i dialog med ett antal litteraturteoretiska och filosofiska perspektiv.

The English Language ClassroomStudier i hur man analyserar samtal, interaktion och lärande i engelskundervisningen, vilket mynnar ut i en egen empirisk studie

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner, samt självstudier.

OBLIGATORISKT MOMENT: seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.
STN1 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Transcription, 1,0hp U-VG
Written Take-home Exam: Transcription and Analysis
PRO1 Projekt, skriftlig och muntlig redovisning: The English Language Classroom, 3,0hp U-VG
Project, Oral and Written Report: The English Language Classroom
STN3 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Literature and Literary Theory, 3,5 hp U-VG
Written Take-home Exam: Literature and Literary Theory
OBL1 seminarier i Literature and Literary Theory (D)
OBL2 seminarier i The English Language Classroom (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bennet, Andrew and Nicholas Royle. Literature, Criticism and Theory. 4th ed. Harlow: Longman, 2009. Barnes, Julian. Flaubert’s Parrot. London: Vintage, 2012. Carter, Angela. The Passion of New Eve. London: Virago, 1992. Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 2007. The English Language Classroom Hutchby, Ian & Wooffitt, Robin (2008) Conversation Analysis. 2nd edn. Cambridge: Polity Press Musk, Nigel (submitted) ‘The Triadic Ecology of Correcting Spellings in Computer-Assisted Collaborative Writing’. To appear in Emerging Issues in Classroom Discourse and Interaction: Theoretical and Applied CA Perspectives on Pedagogy. ed. by Kunitz, Silvia; Markee, Numa & Sert, Olcay. Cham, Switzerland: Springer Seedhouse, Paul (2004) The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective. Oxford: Blackwell Seedhouse, Paul (2005) ‘Conversation Analysis and language learning’. Language Teaching 38, 165-187 Walsh, Steve (2011) Exploring Classroom Discourse. Abingdon, Oxon: Routledge.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.