Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 9 credits

9AUK71

Huvudområde

Pedagogiskt arbete Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Camilla Sandström Prytz

Kursansvarig

Camilla Sandström Prytz, Mathilda Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 7 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 9 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Pedagogiskt arbete, Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för utvärdering av skola
- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera nationella och internationella modeller för utveckling av skola
- självständigt planera och utforma ett utvärderingsprojekt med relevans för gymnasieskolan eller vuxenutbildning
- reflektera över konsekvenserna av egna och andras utvärderingar av skolan och dra slutsatser för verksamheten i skolan och för den egna professionen

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: utveckling av skola och vuxenutbildning, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarier 0 hp D
SRE4 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning: skolutveckling och utvärdering 1 hp U, G
SRE5 Skriftlig redovisning: utvärderingsprojekt 6 hp U, G, VG

Böcker

Ball, Stephen J., Maguire, Meg, Braun, Annette, Hoskins, Kate, Perryman, Jane, (2012) How schools do policy : policy enactments in secondary schools. London [u.a.] Routledge 2012

ISBN: 9780415676267, 9780415676274, 9780203153185

(LIsam pdf)

David, Matthew, Sutton, Carole D., Torhell, Sven-Erik, (2016) Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144099958

Valda delar i relation till den egna undersökningen.

Ideland, Malin, (2016) Den KRAV-märkta människan. Lund : Celanders förlag, 2016

ISBN: 9789187393433

Kornhall, Per, (2014) Alla i mål : skolutveckling på evidensbaserad grund : en handbok. 1. utg. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127138438

Sandberg, Bo, Faugert, Sven, (2020) Perspektiv på utvärdering. Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144135991

Skolverket, (2014) Grundskolan i internationella kunskapsmätningar Stockholm: Fritzes

(Lisam pdf) 

Skolverket, (2018) Kunskapsöversikt över arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolväsendet

(Lisam pdf)

Skolverket, (2015) Kvalitetsarbete i praktiken Stockholm: Fritzes

ISBN: 9789175591476, 16519787, 16519787

 (Lisam pdf)

Skolverket, (2015) Systematiskt kvalitetsarbete : för skolväsendet Andra upplagan

ISBN: 9789175591568, 14034549, 14034549

(LIsam pdf)

Österberg, Jonas, (2014) Resultatanalys i skolan. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144090931

Artiklar

United Nations Economic Commission for Europe (2011) The Competences in Education for Sustainable Development
Ball, S.J., The teacher's soul and the terrors of performativity Journal of Education Policy (Journal of Education Policy, March 2003, 18(2):215-228)

(Lisam pdf)

Blossing, Ulf, Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess Pedagogisk forskning i Sverige nr 3–4, 153–174

(Lisam pdf)

Frank Heuts, Annemarie Mol (2013), What Is a Good Tomato? A Case of Valuing in Practice Valuation Studies 1(2), 125–146

Valuatiohttp://valuationstudies.liu.se/Issues/articles/default.asp?DOI=10.3384/vs.2001-5992.1312125

Ideland, M., & Malmberg, C. , ”Governing ‘eco-certified children’through pastoral on education for sustainable development” Environmental Education Research, Alt Ideland, M. (2016). 21(2), (2015) 173-182

Alternativt Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag. 

Jarl, Maria,, Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer Pedagogisk forskning i Sverige nr 3–4, 197–215.

 (Lisam pdf)

Lindgren, Joakim, Grund grund för bedömning? Dilemman i "inspektionsträsket". Utbildning och demokrati volym 23, nummer 1, 57-83

(Lisam pdf)

Svein Sjöberg, The PISA-syndrome - How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics. ISSN 2001-4562. 7(1), s 12- 65. doi: 10.3384/confero.2001-4562.190125

(Lisam pdf)

Övrigt

Komplett litteraturlista med valbar referenslitteratur publiceras på Lisam samt under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.