Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

Educational Sciences 7; School Development and Evaluation, 9 credits

9AUK71

Huvudområde

Pedagogiskt arbete Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Håkan Löfgren

Studierektor eller motsvarande

Lotta Holme
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla O
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla O
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla O
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 9 (HT 2017) 201744-201749 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Pedagogiskt arbete, Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för utvärdering av skola.

- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera nationella och internationella modeller för utveckling av skola.

- självständigt planera och utforma ett utvärderingsprojekt med relevans för gymnasieskolan eller vuxenutbildning.

- reflektera över konsekvenserna av egna och andras utvärderingar av skolan och dra slutsatser för verksamheten i skolan och för den egna professionen

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: utveckling av skola och vuxenutbildning, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning: skolutveckling och utvärdering, 4 hp, U-G
SRE1 Skriftlig redovisning: utvärderingsprojekt, 5 hp, U-VG
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarier, 0 hp, D

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ball, Stepen (2012). How shools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3-4. Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4, sid 197-215. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Lindgren, Joakim (2014). Grund grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati volym 23, nummer 1, sid 57-83. Patton, Michael Quinn (2008). Utilization-Focused Evaluation, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Sandberg, Bo & Faugert, Sven(2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Ett antal vetenskapliga artiklar om evidensbaserad forskning och kritik av aktuella företeelser inom området

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.