Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod, 7.5 credits

9AUK81

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 93AUK82.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 10 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 10 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 10 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 10 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 10 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 10 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2016) Svenska Linköping O
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 10 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 10 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2016) Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna resonera kring och jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden i relation till empirisk analys.

- kunna identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska principer.

- kunna argumentera vetenskapligt för val av metodansatser (kvalitativa och kvantitativa) utifrån forskningsfrågor inom det utbildningsvetenskapliga området.

- självständigt kunna planera en vetenskaplig empirisk undersökning och motivera studiens design.

Kursinnehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt forskningsetik. Vetenskapsteoretiska begrepp såsom ontologi, epistemologi, metodologi och metod behandlas. I kursen fokuseras kvalitativa och kvantitativa metodansatser med relevans för det utbildningsvetenskapliga området samt tillämpliga datainsamlings- och analysmetoder. Forskningsetiska frågor och principer bearbetas. Kursen utgör en vetenskaplig fördjupning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig portfolio och en skriftlig forsknings-PM med muntlig opponering och respondering. Seminarieserien är obligatorisk.


STN1 Skriftlig tentamen: portfolio, 6,0 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: forsknings-PM, 1,0 hp U-G
MRE1 Muntlig redovisning: opponering och respondering, 0,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarieserie, D

VG på STN 1, G på STN 2, G på MRE 1 och D på OBL1 ger slutbetyg VG på kursen som helhet.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. Övrig kurslitteratur listas i studiehandledningen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.