Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Teaching reading and writing grades F-3, 7.5 credits

9FVG08

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall

Kontaktinformation

Magnus Jansson, Kursansvarig

Maria Sommaralm, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202244-202303 Svenska Linköping
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på gundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• redogöra för barns läs- och skrivutveckling med hjälp av olika teoretiska modeller och med särskild betoning på den alfabetiska principen

• planera och motivera undervisning som stimulerar och utvecklar barns tidiga läsande och skrivande

• kartlägga och bedöma barns tidiga läsande och skrivande

• identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter

• välja och motivera pedagogiska insatser för barn som uppvisar tecken på läs- och skrivsvårigheter  

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns tidiga läs- och skrivlärande. De studerande planerar och motiverar undervisningsmoment med fokus på att stimulera och utveckla barns läsande och skrivande. Dessutom ingår att med hjälp av vetenskapligt grundade material kartlägga och bedöma barns tidiga läsande och skrivande.

I kursen ingår också att utifrån elevbeskrivningar identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter och i samband med detta välja och motivera pedagogiska insatser.

Kursinnehållet relateras genomgående till lärarens skriftspråksutvecklande arbete i klassrummet.

 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier. 

Examination

Skriftlig individuell hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp U, G, VG
Litteraturlistan finns under övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.