Religionskunskap årskurs 4-6, 7.5 hp

Religion primary school, 7.5 credits

9FVG23

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon, Tomas Widholm

Kursansvarig

Tomas Widholm

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2023 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • diskutera och problematisera religion och livsåskådning som vetenskapliga begrepp
 • redogöra för och diskutera världsreligionerna avseende dessas historia, trosinnehåll, ritualer, traditioner levnadsregler, berättelser och heliga platser
 • redogöra för och diskutera variation mellan och inom religioner, på grupp- och individnivå
 • redogöra för och diskutera hur människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörighet tar sig uttryck och förändras över tid
 • diskutera hur olika mediers framställning av hur människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörighet påverkar människors bild av sig själva och andra
 • diskutera och problematisera hur etik och barns livsfrågor kan behandlas i undervisningen i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar
 • argumentera för val av stoff, undervisningsformer, läromedel och examination med hjälp av religionsämnets centrala begrepp och i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar
 • analysera grundskolans styrdokument kring religionsämnet
 • diskutera film som läromedel i religionsundervisningen

Kursinnehåll

I kursens inledande del behandlas hur religion och livsåskådning kan förstås som vetenskapliga begrepp. Kursen behandlar även världsreligionernas historia, trosinnehåll, ritualer, traditioner, levnadsregler och centrala berättelser, samt även religioners och livsåskådningars sociala funktioner på samhälls- och individnivå, samt inre variation. Inom ramen för kursen behandlas förutsättningar för undervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till religionsämnet, dess utveckling och läromedel. Studenten diskuterar även hur film kan användas inom ramen för religionsämnet. Under kursens didaktiska delar diskuteras och problematiseras även frågor om hur man kan undervisa kring etik och barns livsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständiga studier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, 6 hp U, G, VG
SRE1 SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, ämnesdidaktik 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.