Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan, 7.5 hp

Mother tongue instruction and study guidance in the mother tongue in Swedish schools, 7.5 credits

9FVG27

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Kirsten Stoewer

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) HT 2024 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för några centrala aspekter av modersmålsundervisningens syfte och roll samt dess förändring över tid
 • diskutera modersmålsundervisning och studiehandledning som social och pedagogisk praktik
 • reflektera över modersmålsundervisningens och studiehandledningens villkor
 • reflektera över hur lärarens förhållningssätt och språkdidaktiska moment kan påverka olika elevers möjligheter till att vara delaktiga i undervisningen.

Kursinnehåll

I kursen belyses modersmålsundervisningens och studiehandledningens syfte och roll i det svenska utbildningssystemet, historiskt och idag. Styrdokument och bestämmelser som reglerar modersmålsundervisningen i både de nationella minoritetsspråken och övriga språk behandlas. Skolämnet modersmål och studiehandledningens möjligheter och utmaningar i relation till ämnets villkor i den svenska skolan diskuteras. Vidare belyses modersmålsundervisning och studiehandledningen som komplexa och varierade sociala, språkdidaktiska och pedagogiska praktiker. Kursen behandlar forskning om modersmålsundervisning och studiehandledning i Sverige och andra, internationella, flerspråkiga undervisningskontexter.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och skriftligt underlag av muntliga diskussioner i samband med obligatoriska seminarier.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminarier och gruppdiskussioner 1 hp U, G
SME1 Redovisning av gruppdiskussioner 1 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen 5.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.