Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp), 15 hp

Specialization Development of Basic Skills, Mathematics Education (16-30 cr), 15 credits

9GF362

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Kursansvarig

Pether Sundström

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet SvB/Sv 2B, EnB, ShA, MaA, samt genomgångna kurser inom Allmänt utbildningsområde motsvarande 60 hp och genomgångna kurser motsvarande 60 hp inom en inriktning (1−60hp), eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för matematik som samhälleligt uppdrag inom förskola, förskoleklass och skola
− kartlägga, analysera och bedöma barns olika vägar att utveckla matematiskt kunnande
− analysera och problematisera olika didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i matematik − planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik utifrån lokala och centrala styrdokument
− kritiskt granska forskning inom grundläggande färdigheter i matematik

Kursinnehåll

Kursen behandlar matematik som samhälleligt uppdrag i förskola, förskoleklass och skola. Teorier kring barns begreppsutveckling och taluppfattning uppmärksammas. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. Den studerande övar sig dessutom i att planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik.

Undervisnings- och arbetsformer

Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda dagar ingår också. Distansdelarna genomförs via Lisam.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning samt muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig hemtentamen: Behandlar didaktik i matematik och .. 6 hp U, G, VG
SRE5 Skriftlig redovisning: Skriftlig bearbetning av teoretiska 3 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning 2 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning VFU 2 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning: Teoretiska moment i kursen 2 hp U, G

Böcker

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer [distributör], 2017

ISBN: 9789138327166

Bentley, Per Olof, Bentley, Christine, (2016) Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147105854

Löwing, Madeleine, (2017) Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144091181

McIntosh, Alistair, (2008) Förstå och använda tal : en handbok 1. uppl. Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet, 2008

ISBN: 9789185143139

Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar, Nordberg, Gunnar, (2011) Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068466

Artiklar

Artiklar och stenciler enligt lärares anvisningar tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.