Matematik: Diskret matematik (76-83 hp), 8hp, 8 hp

Mathematics (76-83), 8 ECTS Credits, 8 credits

9GMA10

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2017) 201712-201722 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan samt genomgångna kurser omfattande 75 hp (1-75 hp) i ämnet matematik varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall den studerande kunna
- kunna formulera, förklara och använda grundläggande
begrepp, räknelagar och centrala satser och metoder inom diskret
matematik
- kunna uppvisa grundläggande färdigheter i kalkyl,
problemlösning och tillämpningar inom diskret matematik genom
tillämpning av dess centrala begrepp, satser och metoder
- kunna utföra standardmässiga beräkningar inom diskret
matematik med god säkerhet
- kunna genomföra analyser av centrala begrepp, operationer,
satser och metoder inom diskret matematik 
 

Kursinnehåll

Mängdlärans lagar, operationer på mängder, Venndiagram.
Relationer och funktioner, speciellt partiella ordningar,
ekvivalensrelationer och Booleska funktioner,
disjunktivnormalformen och konjunktivnormalformen. Induktion
och rekursion. Kongruensräkningar med tillämpning inom RSA-
kryptering, Euklides algoritm för att lösa diofantiska ekvationer.
Kombinatorik med permutationer och kombinationer. Grafteori
som verktyg vid modellering, begreppen planaritet, färgning,
kromatiska polynom, Eulervägar. Analyser av i kursen ingående
centrala begrepp, operationer, satser och metoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, problemseminarier och självstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Diskret matematik, 8 hp
(U-VG)


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.