Samhällskunskap: Sociologi 2, 7.5 hp

Social Science: Sociology 2, 7.5 credits

9GSH07

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nina Nikku

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2015) Svenska
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 6 (VT 2015) Svenska
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2015) Svenska
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2015) Svenska
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2015) Svenska
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2015) Svenska
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 6 (VT 2015) Svenska
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2015) Svenska
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 6 (VT 2015) Svenska
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2015) Svenska
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2015) Svenska
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2015) Svenska
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2015) Svenska
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2015) Svenska
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 6 (VT 2015) Svenska
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2015) Svenska

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- Redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori.
- Analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-grupp- och individnivå
- Redogöra för och diskutera globalisering och social rörlighet och dess konsekvenser för individer och grupper ur ett sociologiskt perspektiv.
- Redogöra för och diskutera välfärdssamhällets sociala strukturer samt olika gruppers livsvillkor i det samtida samhället.
- Redogöra för och kritiskt granska social segregering och dess orsaker och effekter i relation till ovanstående sammanhang

Kursinnehåll

Inom delkursen behandlas modern sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen fokuserar på teorier om sociala och kulturella samhällsförändringar och dess konsekvenser på grupp- och individnivå. Moderna sociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa globalisering, social rörlighet, välfärdssamhällets sociala strukturer, olika gruppers livsvillkor samt segregering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självständigt arbete i grupp och individuellt samt seminarier.

OBLIGATORISKT MOMENT:
seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

PROVKODER:
STN1:Skriftlig hemtentamen i sociologi, 6,5 hp (U-V)
MRE1: Muntlig redovisning, 1 hp (U-V)
OBL1: Aktivt deltagande i seminarier 0 hp (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bauman, Zygmunt (1998) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Daidalos: Göteborg. Giddens, Anthony. (2007). Sociologi. Studentlitteratur: Lund. Gottzén, Lucas, Lögdlund, Ulrik (red) (2014) Sociologins teoretiker. Gleerups: Malmö. Litteratur tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.