Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp

Didactic processes in teaching, 7.5 credits

9KP304

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- identifiera centrala teorier, begrepp och modeller inom allmändidaktik.
- identifiera centrala teorier, begrepp och modeller inom ämnesdidaktik inklusive metodik.
- jämföra och analysera läromedel i vid bemärkelse.
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i pedagogiskt syfte.
- planera och motivera ett undervisningsupplägg utifrån styrdokument, didaktiska teorier och ämnesdidaktisk forskning.

Kursinnehåll

Kursen belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder och tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna. I kursen tränas ett förhållningssätt till undervisning som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Teoretiska perspektiv såsom läroplansteori och ramfaktorteori tillämpas för att belysa och problematisera den didaktiska processen.

Centralt i kursen är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av didaktiska teorier och begrepp planera sin undervisning. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv fokuseras stoff, urval och progression liksom ämnesspecifika metoder och särskilda problemområden inom ämnet.

Studenten utvecklar förmåga att förhålla sig kritisk och analytisk till läromedel i vid bemärkelse inom det egna ämnesområdet. Digitala verktyg och läromedel används och problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen ges på distans med campusförlagda undervisningsdagar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete enskilt och i grupp. Digitalt kommunikationsverktyg används.

Examination

Kursen examineras genom muntlig, skriftlig redovisning samt seminarium med skriftligt underlag.

PROVKODER:
SRE2 Skriftlig redovisning: 5,5 hp (U-V)
MRE1 Muntlig redovisning: 1 hp (U-G)
MRE2 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ammert, Niklas (red) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Välj minst två av nedanstående texter med relevans för eget eller angränsande ämne: Almgren, Hans (2011). I huvudet på en läromedelsförfattare. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ammert, Niklas (2011). Ett innehåll förmedlas. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Berge, Berge (2011). Jämställdhet och kön. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bronäs, Agneta (2011). Samhällskunskapsböcker och demokrati. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ekvall, Ulla (2011). Lärobokstext och kemilektion. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Lindh, Lena & Söderberg, Boel (2011). Lärotextens makt och magi. Ingår i Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Nordgren, Kenneth (2011). Interkulturella perspektiv på historieläroböcker. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Varför behövs lättlästa läroböcker? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Ammert, Niklas (2011). Om läroböcker och studiet av dem. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bronäs, Agneta & Runebou, Niklas (2010). Ämnesdidaktik - en undervisningskonst. Didaktikens verktyg: om att lära och undervisa multimodalt. Utbildningsradion. 
http://www.ur.se/didaktikensverktyg/ Englund, Boel (2011). Vad gör läroböcker? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Hansén, Sven-Erik & Sjöberg, Jan (2011). Att förstå och använda läroplanen. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Häkkinen, Päivi & Kankaaranta, Marja (2011). Undervisningsteknologi: möjligheter och motstånd. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kansanen, Pertti, Hansén Sven-Erik, Sjöberg, Jan & Kroksmark, Tomas (2011). Vad är allmändidaktik? Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kroksmark, Tomas (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan. Didaktisk tidskrift, 20 (1) s. 1-22. http://tomaskroksmark.se/Stretschadhetmars2011B.pdf Lahdenperä, Pirjo & Sandström, Margareta (2011). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo. Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Lund: Studentlitteratur. Sahlström, Fritjof (2011). Vad händer egentligen under lektionerna? Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Sandén, Torbjörn & Wikman, Tom (2011). Att leda lärande. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (red.) (2011), Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Selander, Staffan (2011). Didaktisk design av pedagogiska texter. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Sjöholm, Kaj, Kansanen, Pertti, Hansén, Sven-Erik & Kroksmark, Tomas (2011). Ämnesdidaktik: en integrerad del av allmändidaktik. Ingår i Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Svensson, Ann-Christine (2011). Hur används läroboken? Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Vannestål Estling, Maria (2011). Läroboken i en digital värld. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Wallin Wictorin, Margareta (2011). Bilder i läroböcker. Ingår i Niklas Ammert (red.) (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Myndighetstexter Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Kommentarmaterial till kursplaner och kunskapskrav i aktuellt ämne. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 Allmänna råd - Planering och genomförande av undervisningen (grundskola). http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/allmanna-rad Läroplan för gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Ämnesplaner http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/search.htm?lang=sv Ev. kommentarmaterial till ämnesplanerna från Skolverkets webbplats.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.