Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp

Didactic processes in teaching, 7.5 credits

9KP304

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Grönlund

Kursansvarig

Agneta Grönlund

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • använda centrala teorier, begrepp och modeller inom allmändidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik
 • analysera och förhålla sig kritisk till läromedel och digitala resurser
 • använda digitala verktyg i pedagogiskt syfte
 • diskutera betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för den pedagogiska verksamheten
 • planera och motivera ett undervisningsupplägg utifrån styrdokument, didaktiska teorier och metoder samt ämnesdidaktisk forskning

Kursinnehåll

Kursen belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder och tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna. I kursen tränas ett förhållningssätt till undervisning som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Teoretiska perspektiv såsom läroplansteori och ramfaktorteori tillämpas för att belysa och problematisera den didaktiska processen.

Centralt i kursen är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av didaktiska teorier och begrepp planera sin undervisning. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv fokuseras syfte, stoffurval, progression och metodik.

Studenten utvecklar förmåga att förhålla sig kritisk och analytisk till läromedel i vid bemärkelse inom det egna ämnesområdet. Digitala verktyg och läromedel används och problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig, skriftlig redovisning samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skriftlig redovisning 5.5 hp U, G, VG
MRE2 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning 1 hp U, G

Böcker

Ammert, Niklas, (2011) Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144059204

Kapitel anges i studiehandledningen.

Bronäs, A. & Runebou, N., Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

ISBN: 9789144113876

Även tidigare upplaga går bra.

Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott, (2017) Allmändidaktik : vetenskap för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144113173

Kapitel anges i studiehandledningen.

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2016) Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik 6. uppl. Umeå : Fundo Förlag, 2016

ISBN: 9789197558488

Även tidigare upplaga går bra.

Långström, Sture, Viklund, Ulf, (2010) Metoder : undervisning och framträdande 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144055954

Skolverket, (2018) Digitalisering i skolan: möjligheter och utmaningar Stockholm: Skolverket

Artiklar

Artiklar publicerade på Lisam

Övrigt

Styrdokument och myndighetstexter tillkommer liksom ämnesdidaktisk litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.