Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

Social Processes of Teaching, 7.5 credits

9KPA05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Layal Wiltgren

Kursansvarig

Layal Wiltgren, Susanne Severinsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202134-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad skall den studerande kunna:

 • analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan med socialpsykologiska teorier och begrepp
 • analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av grupparbete som arbetsform i sitt ämne
 • kritisk granska lärares ledarskap i klassrummet i relation till individuella processer och grupprocesser
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
 • analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det först momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupp, grupprocesser, grupputvecklings, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring diskriminering och andra formera av kränkningar. Lagar och kunskaper om främjandet av likabehandling och förebyggande arbete diskuteras och bearbetas. Vidare behandlas jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Aspelin, Jonas, (2015) Inga prestationer utan relationer : studier för pedagogisk socialpsykologi. 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2015

ISBN: 9789140688453

Kapitel: Aspelin, J. Om relationers betydelse för elevers prestationer s. 23-24

Brottsförebyggande rådet, Brå, (2009) Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen?

Fins i Lisam

Elmeroth, Elisabeth, (2012) Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144079455

Kapitel: Eek-Karlsson, L., Elmeroth, E. Ett normalkritiskt perspektiv s. 121-133

Friberg, Birgitta, Hakvoort, Ilse, (2020) Konflikthantering i professionellt lärarskap. Fjärde upplagan Malmö : Gleerups , [2020]

ISBN: 9789151102771

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, (2020) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144132556

Hedin, Maria, (201) Lilla genushäftet 2.0

Finns i Lisam.

I K. Granström (red.), (2007) Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Kapitel: Granström, K. "Ledarskap i klassrummet"s. 13-32
Finns i Lisam.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020) Lärande, skola, bildning. Femte utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur, [2020]

ISBN: 9789127827974

Kapitel: Wernersson, I. "Genusordning och utbildning - förr och nu" s. 435-456

Skolverket, Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. 2011

Finns i Lisam.

Thornberg, Robert, (2020) Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv. Tredje upplagan Stockholm : Liber, [2020]

ISBN: 9789147132058

Artiklar

Wiltgre, L., Subtil exkludering: Exkludering av högpresterande elever med utländsk bakgrund i en innerstadsskola. Pedagogisk forskning i Sverige.

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1653/2274

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.