Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

Social Processes of Teaching, 7.5 credits

9KPA05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanne Severinsson

Kursansvarig

Susanne Severinsson, Layal Wiltgren

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) 202004-202013 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad skall den studerande kunna:

 • analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan med socialpsykologiska teorier och begrepp
 • analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av grupparbete som arbetsform i sitt ämne
 • kritisk granska lärares ledarskap i klassrummet i relation till individuella processer och grupprocesser
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
 • analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det först momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupp, grupprocesser, grupputvecklings, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring diskriminering och andra formera av kränkningar. Lagar och kunskaper om främjandet av likabehandling och förebyggande arbete diskuteras och bearbetas. Vidare behandlas jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Granström, Kjell, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS, Originator, (2007) Ledarskap i klassrummet

ISBN: 9185589268, 9789185589265

Ligger som pdf på Lisam

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Hedlin, Maria, (2010) Lilla genushäftet 2.0

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Kapitel: Wernersson, I. Genusordning och utbildning s. 435-456

435-456 Wernersson, Inga Genusordning och utbildning

Szklarski, Andrzej, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Originator, (2007) Om konflikter och konstruktiv konflikthantering

ISBN: 9185589268, 9789185589265

Ligger som pdf på Lisam

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Artiklar

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar litteratur, dock minst en valfri obligatorisk:

Ambjörnsson, Fanny, Verfasser, (2004) I en klass för sig. : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

ISBN: 9170370273, 9789170370274

Bromseth, Janne, Darj, Frida, (2010) Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010

ISBN: 9789197818650

kap 5-7

Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea, Ohrlander, Kajsa, (2011) En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099511

Nyström, Anne-Sofie, (2012) Att synas och lära utan att synas lära : en studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala University Library [distributör], 2012

ISBN: 9789155482459

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.