Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp

Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

9KPA07

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lisa Kilman

Kursansvarig

Lisa Kilman

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling.
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation till didaktiska frågeställningar
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande
 

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras, och i kursen genomförs kvalitativa intervjuer inom det specialpedagogiska fältet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och obligatoriskt moment.

För att få VG på hel kurs krävs VG på modul Skriftlig tentamen: hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier 0 hp D

Böcker

(2014) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014

ISBN: 9789175591162

(2016) Att läsa och förstå : läsförståelse av vad och för vad? Stockholm : Skolverket, 2016

ISBN: 9789175592558

(2016) Vägledning för elevhälsan 2. [rev.] uppl. Stockholm : Socialstyrelsen ; Skolverket, 2016

ISBN: 9789175552088

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Boo, Sofia, Forslund Frykedal, Karin, Thorsten, Anja, (2017) Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Första utgåvan [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127145603

Carlström, Inge, Carlström Hagman, Lena-Pia, Abrahamsson, Pernilla, Lundin, Chris, (2007) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering 5., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144038247

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2011) Specialpedagogik och funktionshinder Stockholm : Natur & kultur, 2011

ISBN: 9789127120204

Nilholm, Claes, (2007) Perspektiv på specialpedagogik 2., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144026633

Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, (2012) Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147100880

Artiklar

brown howerter
Brown, N.B., Howerter, C.S., Morgan, J.J., Tools and Strategies for Making Co-teaching Work
Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., Shamberger, C., Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education
Nilholm, C., Special education, inclusion and democracy

Övrigt

Därutöver tillkommer internationella överenskommelser (till exempel FN:s barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Salamancadeklarationen), kommunala och lokala styrdokument för obligatoriska och frivilliga skolformer, skollag, socialtjänst, diskrimineringslag och aktuella läroplaner i tillämpliga samt aktuella vetenskapliga artiklar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.