Att leda och handleda didaktiska processer, 7.5 hp

To Lead and Supervice Didactic Processes, 7.5 credits

9KPA08

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anja Thorsten, Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Anja Thorsten, Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201904-201913 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva, analysera och kritiskt granska lärares ledarskap i relation till undervisningens didaktiska processer
 • kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling med observation som metod
 • beskriva och kritiskt granska strategier för handledning av elevers lärande och kunskapsutveckling inom det egna ämnesområdet
 • beskriva och identifiera kommunikationsmönster mellan lärare och elev

Kursinnehåll

I kursen behandlas lärares ledarskap i förhållande till elevernas kunskapsutveckling och lärande. Skilda perspektiv på ledarskap presenteras och diskuteras utifrån en skolkontext. Olika ledarskapsstilar och strategier för ledning och handledning av lärprocesser i undervisningssituationer studeras och diskuteras i förhållande till det egna ämnesområdet. Kursen behandlar också lärares hantering av frirummet, skolans ramfaktorer, lärare och elevers kommunikation och elevernas inflytande över centrala undervisningsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Alerby, Eva, Bergmark, Ulrika, (2015) Delaktighet för lärande 1. uppl. Stockholm : Skolverket, 2015

ISBN: 9789175591964

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1066367/FULLTEXT01.pdf

Berg, Gunnar, Sundh, Frank, Wede, Christer, (2012) Lärare som ledare : i och utanför klassrummet 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144075457

Kapitel: 1, 2, 4-7, 9, 10, 13-15 samt avslutning

Bjørndal, Cato R. P., Nilsson, Björn, (2005) Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning 1. uppl. Stockholm : Liber, 2005

ISBN: 9147053119, 47-05311-9, 9789147053117

Gunnarson, Hans, (2012) Lärarens retorik : - om tal och samtal i läraryrket 1. uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147099993

Kapitel 1-14

Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott, (2017) Allmändidaktik : vetenskap för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144113173

Relevanta delar enligt ämnesdidaktiken. 

Se vidare ämnesdidaktisk litteraturlista.

Hultén, Pernilla, Hultman, Jens, Eriksson, Lars Torsten, (2007) Kritiskt tänkande 1. uppl. Malmö : Liber, 2007

ISBN: 9789147077434

Lauvås, Per, Handal, Gunnar, Nilsson, Björn, (2015) Handledning och praktisk yrkesteori 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144091785

Del 2, 3 och 4

Stensmo, Christer, (2008) Ledarskap i klassrummet 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144048338

Kapitel: 2-7

Stensmo, Christer, (2000) Ledarstilar i klassrummet Lund : Studentlitteratur, 2000 ;

ISBN: 9144015755, 9789144015750

Kapitel 1-8

Waldemarson, Anna-Karin, Author, Nilsson, Björn, Author, Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle, Originator, Högskolan i Skövde, Incitament nivå 1, Originator, (2005) Kommunikation för ledare

ISBN: 9144043376, 9789144043371

Del 2, 3 och 4

Artiklar

Utöver denna artikel tillkommer en egen vald internationell vetenskaplig artikel inom områdena classroom management/leadership eller communication in classroom eller tutorial.

Du kan tex använda databasen Eric, Diva eller Swepub när du söker efter intressanta artiklar.

Marton, Ference, Necessary conditions of learning
Samuelsson, M. & Collnerud, G., Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap?

https://www.researchgate.net/publication/285594722_Dilemma_eller_evidens_Hur_tanker_lararstudenter_kring_klassrumsledarskap

Samuelsson, M., Collnerud, G. & Ragemalm, Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet
Wubbels, T., An international perspective on classroom management: what should prospective teachers learn?

Webbsidor

Skolverket www.skolverket.se

Allmänna råd. Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Samuelsson, M., Film: Så blir du en skicklig ledare i klassrummet https://www.youtube.com/watch?v=Rm9P8cPzwEI

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.