Bedömning och betygssättning i didaktiska processer, 7.5 hp

Educational Assessment in Didactic Processes, 7.5 credits

9KPA09

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart 5 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs följande godkända kurser: Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- jämföra betygssystem och bedömningstraditioner i historisk och internationell kontext.
- använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera kunskapsbedömning.
- utveckla och kritiskt granska redskap för att bedöma och betygssätta elevers lärande i enlighet med styrdokument.
- identifiera faktorer som kan påverka bedömningars likvärdighet och rättvisa
- diskutera pedagogiska, ämnesdidaktiska och etiska konsekvenser av bedömningssituationer
- kritiskt granska ett vetenskapligt arbete inom det ämnesdidaktiska bedömningsfältet.

Kursinnehåll

I kursen studeras kunskapsbedömning och betygssättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag och vad det uppdraget innebär i praktiken. De studerande ska konstruera, analysera och kritiskt granska bedömningsinstrument i det egna ämnet. I detta sammanhang är begreppen giltighet, tillförlitlighet och likvärdighet centrala. I första hand fokuseras klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. Bedömningsteoretiska begrepp och redskap för både summativ och formativ bedömning studeras och problematiseras. I kursen behandlas bedömning ur såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv. Såväl etiska som pedagogiska och ämnesdidaktiska konsekvenser av olika former av bedömning problematiseras. I kursen ingår att genomföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete med inriktning mot ämnesdidaktisk bedömning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. Digitalt kommunikationsverktyg används.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt seminarium med skriftligt underlag.

 

STN3: Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U-VG

STN2: Skriftlig tentamen: hemtentamen 1,5 hp U-G

MRE1:Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Erickson, Gudrun & Gustafsson, Jan-Erik (2014) Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet. Ingår i U. Lundgren, R. Säljö och C. Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare, 3:e upplagan. (s. 559-594) Hofvendahl, Johan (2010). Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem. I C. Lundahl och M. Folke-Fichtelius (red.), Bedömning i och av skolan, (s. 31-46). Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen. Eriksson, L.T. & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. Malmö: Liber. Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. (3. uppl.) Malmö: Gleerups. Klapp Lekholm, Alli (2010). Lärares betygsättningspraktik. I S. Eklund (red.), Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande, (s. 21-29). Stockholm: Stiftelsen SAF. Tillhandahålles av institutionen. Lundahl, Christian (2014). Bedömning - att veta vad andra vet. Ingår i U. Lundgren, R. Säljö och C. Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare, 3:e upplagan. (s. 519-558) Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2012). Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Gleerup. Pettersson, Daniel & Wester, Anita (2014). Skolan i världen - internationella kunskapsmätningar. I U. Lundgren, R. Säljö och Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare 3:e upplagan, (s. 491-518). Stockholm: Natur & Kultur. Myndighetstexter Ds (2008:13). En ny betygsskala. Stockholm: Utbildningsdepartementet (s. 12-56). http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2008/02/ds-200813/ Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. Finns i fulltext på Libris och på Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2666 Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. Finns i fulltext på Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 Skolverket (2012). Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841 Skolverket (2013). Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3133 Skolverket (2013). Betygsskalan och betygen B och D. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2953 Skolverket (2014). Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3187 Skolverket (2014). Bedömningsaspekter. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259 Texter ur vetenskapliga tidskrifter Green, Susan; Johnson, Robert; Kim, Do-Hong & Pope, Nakia (2007). Ethics in classroom assessment practices: Issues and attitudes. Teaching and Teacher Education, 23(7), 999-1011. Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga & Ludvigsen, Kristine (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation, 38(1), 21-27. Jönsson, A. & Thornberg, P. (2014). Samsyn eller samstämmighet? En diskussion om sambedömning som redskap för likvärdig bedömning i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(4-5), s.386-402. Forskningspublikation inom det ämnesdidaktiska bedömningsfältet. Ytterligare myndighetstexter samt ämnesdidaktisk litteratur kan tillkomma.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.